Vår syn på: datadriven analys

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.
Vi kallar det ”Vår syn på”.

En datadriven offentlig sektor

Vårt samhälle och vår offentliga sektor står inför stora förändringstryck inom en mängd olika områden; klimat, demografi, vård och omsorg, säkerhet och trygghet, mobilitet, trafik etc. En viktig del för att parera denna förändring är att stärka den offentliga sektorns förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter och än mer konkret, att nyttja data som en strategisk resurs för att både lära, prioritera och ta rätt beslut men också för att använda nya resurseffektiva arbetssätt.

Olika mätningar visar på att Sverige har kommit långt när det gäller digitalisering, andra visar på motsatsen, ofta beroende på vad som är i fokus. Vi på Governo arbetar nära offentlig sektor i våra uppdrag och vi börjar se att alltfler kommuner, regioner och myndigheter börjar efterfråga stöd för att arbeta mer datadrivet och några tar initiativ till att utveckla mer datadrivna arbetssätt och ställa om sina organisationer. Generellt är dock data ofta underutnyttjat och det finns stor potential hos offentlig sektor att nyttja data mer strategiskt och arbeta mer datadrivet.

Mängden data och tillgången till data har förändrats de senaste åren. Detta tillsammans med mer lättillgängliga verktyg för avancerad analys, utvecklad datorkraft och nya teknologier som t.ex. AI och IoT, skapar helt nya förutsättningar att nyttja data inom olika områden. Genom att arbeta mer datadrivet utifrån sin data kan exempelvis en kommun få en bättre förståelse för behovet i samhället, göra prognoser och utifrån det anpassa sina tjänster och insatser därefter. Data kan också användas för att förnya och förbättra verksamheter, följa upp verksamheter och effektivisera manuella handlingsrutiner.

”För att möta framtida behov och säkerställa en offentlig sektor i framkant stödjer vi kunder med avancerad dataanalys, utveckling av strategier, val av plattformar och verktyg samt införande av datadrivana arbetssätt. Vi stöttar i förändringsarbeten och hjälper er med bedömning och analys av er verksamhets möjligheter och förmåga att arbeta mer datadrivet.”

AI är ytterligare ett område som offentlig sektor kan, och kommer behöva ta till sig än mer framåt. AI befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och nya möjligheter att nyttja AI-tekniker och funktioner växer fram snabbt där även nytt innehåll kan skapas, exempelvis genom generativ AI. Lösningar med stöd av AI kan förbättra produktiviteten i det dagliga arbetet och effektivisera arbetsprocesser inom ett flertal sektorer om det nyttjas på rätt sätt. Inom vård och omsorg finns flera exempel där AI-teknik redan nyttjas, som exempelvis vid analys av röntgenbilder genom att nyttja stora datamängder eller som stöd i chattjänster inom primärvården för att hantera söktryck och vägledning kring information.

För att möta framtida behov och säkerställa en offentlig sektor i framkant stödjer vi kunder med avancerad dataanalys, utveckling av strategier, val av plattformar och verktyg samt införande av datadrivana arbetssätt. Vi stöttar i förändringsarbeten och hjälper er med bedömning och analys av er verksamhets möjligheter och förmåga att arbeta mer datadrivet.

Vill du veta mer om vad vi gör inom datadriven analys? Kon­tak­ta gärna våra konsulter Caroline Andersson, Johanna Stålö eller Olof Junesjö.

Här och här kan du läsa mer om några av våra uppdrag inom datadriven analys!

 

Våra kortfilmer på tema datadrivet

Våra konsulter Elin Uppström och David Blomgren delar med sig av sin kunskap kring datadriven analys och datadrivna arbetssätt.