AI och digitalisering

AI & digitalisering som medel för att möta samhällsutmaningarna

I och med den snabba tek­nis­ka ut­veck­ling­en och det faktum att sam­hälls­ut­ma­ning­ar­na växer och blir alltmer kom­plexa krävs nya ar­bets­sätt och ny kom­pe­tens för att of­fent­lig sektor ska kunna möta upp mot be­fint­li­ga och kom­man­de behov och för­vänt­ning­ar. Di­gi­ta­li­se­ring­en och AI är medel som kan hjälpa verk­sam­he­ter att höja kva­li­teten och öka ef­fek­ti­vi­teten i arbetet.

Governo kan med sin djupa kunskap om of­fent­lig sektor och sin spets­kom­pe­tens inom AI och di­gi­ta­li­se­ring vägleda i er för­änd­ring­sresa. Vi kan stötta i att iden­ti­fi­e­ra behov, ana­ly­se­ra för­ut­sätt­ning­ar och ta fram stra­te­gi­er för er di­gi­ta­la trans­for­ma­tion.

Här kan du läsa mer om ett av våra andra uppdrag inom AI & digitalisering för vår kund Vinnova.

För att yt­ter­li­ga­re skapa goda för­ut­sätt­ning­ar för ett fram­gångs­rikt arbete med AI inom of­fent­lig sektor arbetar Governo med kun­skaps­hö­jan­de in­sat­ser. Vi er­bju­der ut­bild­ning­en AI för ledare inom of­fent­lig sektor och möj­lig­het att utbyta er­fa­ren­he­ter och in­spi­re­ras av och med andra or­ga­ni­sa­tio­ner i Go­ver­nos Framtidsforum.

Vill du veta mer om vad vi gör inom AI & di­gi­ta­li­se­ring? Kon­tak­ta gärna Ca­ro­li­ne An­ders­son eller Olof Junesjö.

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.
Vi kallar det ”Vår syn på”.