Vårt erbjudande är ett bättre samhälle

Vi brinner för det vi gör

Vi sätter stort värde på att kunna bistå på alla nivåer. Att omväxlande arbeta konkret och strategiskt är fruktbart på alla plan.
Vi arbetar nära våra kunder och vet av erfarenhet att det är tillsammans vi skapar kunskap och förändring som håller i längden. Det är alltid de konsulter som anlitas som genomför uppdragen.

Att utveckla goda förutsättningar

Om vi inte vet vart vi ska eller vilka förutsättningar vi har att utgå från – då är det svårt att skapa effektiva, förnyelseinriktade och välmående organisationer. Det gäller att tydliggöra strategi och inriktning – vart ska vi och varför? Vi måste också ha en organisation – strukturer och processer – som hjälper oss att arbeta i rätt riktning och att lyckas med vårt uppdrag. Och vi måste ha lednings- och styrmodeller som gör att vi vill och kan bidra till att vi skapar värde för de verksamheten är till för.

Med ett utforskande, lyhört och faktabaserat angreppssätt stödjer vi på Governo organisationer och ledare att skapa och utveckla hållbara organisationer. Vi bidrar med nya perspektiv och både utmanar och stärker era tankar om er verksamhet. På så sätt bidrar vi till organisationer och verksamhet som fungerar som möjliggörare och som håller över tid.

Vill du veta mer om vad vi gör inom strategi, organisation och styrning? Kontakta gärna Caroline Andersson.

Vi får förändringen att hända

Trots genomarbetade och välformulerade mål och strategier misslyckas många organisationer med att nå sina önskade framtida lägen. Orsaken är inte sällan otillräckligt fokus på hur få med sig medarbetare och chefer i förändring. Hinder och motstånd i form av invanda mönster och valda sanningar över lång tid är något som många kan känna igen sig i. Ibland saknas även planering, systematik och ledning för att skapa framdrift och utveckling. Denna utveckling blir alltmer komplex över tid, med många beroenden och krav på samspel mellan olika kompetenser. I komplicerade miljöer behövs ofta externa perspektiv och erfarenheter från andra organisationer för se helheten.

Vi hjälper dig gärna att identifiera just din organisations utmaningar i förhållande till era mål och strategier. Tillsammans lägger vi sedan upp arbetet för hur vårt stöd kan se ut. Ibland krävs det handlingskraft, struktur och ”ordning och reda” samlat i ett projekt. Andra gånger fungerar vi som stöd till högsta ledningen och erbjuder en bred palett av verktyg för att steg för steg – i ett mångfacetterat arbete med agila förtecken – åstadkomma förändring. Oavsett på vilket sätt vi kan hjälpa dig får du ett stöd som lyhört och iterativt leder och driver det arbete som behövs för den önskvärda förflyttningen. Hur kan vi stötta dig?

Vill du veta mer om vad vi gör inom projekt, process och förändringsledning? Kontakta gärna Karin Lönn.

Att skapa goda beslutsunderlag

Kloka åt­gär­der i en verk­sam­het måste bygga på en för­stå­el­se av hur den fun­ge­rar och vilka de viktiga pro­ble­men är.

När en or­ga­ni­sa­tion har behov av be­sluts­un­der­lag för att ini­ti­e­ra ett projekt eller åtgärd, få en bild av om på­gåen­de sats­ning­ar är på rätt väg eller följa upp re­sul­tat, kan Governo bistå med olika former av ana­lysin­sat­ser.

Nyfikenhet och en vilja att förstå, för­kla­ra och lösa problem ge­nom­sy­rar våra ana­ly­ser, ut­red­ning­ar och ut­vär­de­ring­ar. In­tegri­tet och obe­ro­en­de är också cen­tra­la ledord för vårt arbete. Själv­klart an­vän­der vi eta­ble­ra­de metoder och be­prö­vad er­fa­ren­het och baserar våra re­kom­men­da­tio­ner på ob­jek­ti­va ana­ly­ser.

Vill du veta mer om vad vi gör inom utredning och utvärdering? Kontakta gärna Karin Hovlin.