Vårt erbjudande är ett bättre samhälle

Vi brinner för det vi gör

Vi sätter stort värde på att kunna bistå på alla nivåer. Att omväxlande arbeta konkret och strategiskt är fruktbart på alla plan.

Vi arbetar nära våra kunder och vet av erfarenhet att det är tillsammans vi skapar kunskap och förändring som håller i längden. Det är alltid de konsulter som anlitas som genomför uppdragen.

Vi får förändringen att hända

En förändring är sällan enkel och spikrak. Det handlar om att få med sig individer, grupper och organisationer till ett nytt framtida läge. Att skapa insikt, förståelse, vilja och förankring för förändringen.

Förändringsledning handlar därför om att åstadkomma beteendeförändringar hos människor. Vi stöttar våra kunder i att genomföra förflyttningen mot önskat läge utifrån uppsatta mål och tillgängliga resurser.

Vill du veta mer om vad vi gör inom förändringsledning? Kontakta gärna Karin Lönn.

Strategin får inte bli en hyllvärmare

Att ha en tydlig strategi och mål med beslutade vägval är en förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas till en, utifrån flera perspektiv, hållbar organisation över tid.

Med ett utforskande, lyhört och faktabaserat angreppssätt stödjer vi organisationer och ledare att konkret kunna formulera vart man ska, att prioritera – att välja och att välja bort. Och att formulera sitt ”varför”, som kan skapa mening genomgående hos alla.

Vi bidrar med nya perspektiv och vi vill tillsammans med våra uppdragsgivare skapa den ”karta” som behövs för att strategin inte enbart blir en pappersprodukt. Den ska både fungera som ett stabilt utgångsläge för den fortsatta utvecklingen och som en vägledning i det dagliga arbetet.

Vill du veta mer om vad vi gör inom strategi? Kontakta gärna Caroline Andersson.

Styrning i komplexa sammanhang

Att styra offentlig verksamhet så att målen uppnås på ett hållbart sätt ställer höga krav på helhetssyn. Vi har förståelse för den politiska styrkedjan och de utmaningar som kan behöva hanteras när den politiska inriktningen ska förverkligas i mötet med medborgaren som kan vara en elev, en företagare, en patient, en äldre person eller kanske en ungdom som vill kunna spela fotboll.

Vi kan stötta i utveckling av en samlad styrkedja – från inriktning till mötet med medborgaren – men även i styrning av förändringsprojekt. Oavsett politikområde och typ av förändring tar vi stöd i en styrmodell som synliggör centrala aspekter för effektiv styrning.

Vill du veta mer om vad vi gör inom styrning? Kontakta gärna Karina Kight.

Skapa rätt förutsättningar att utveckla verksamheten – varje dag

Att få till nytänkande och handlingskraft handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna i organisationen. Att ta tillvara kraften från medarbetarna för att varje dag utveckla verksamheten – så att den skapar värde för de som organisationen är till för.

För att nå dit behövs en tydlig organisation. Det är en organisation som består av strukturer och processer – som hjälper organisationen att lyckas med uppdraget. Därför handlar vårt arbete ofta om att stötta våra kunder i att skapa en hållbar organisation, som blir en möjliggörare som håller över tid.

Vill du veta mer om vad vi gör inom organisation? Kontakta gärna Karin Hovlin.

Att skapa goda beslutsunderlag

Kloka åtgärder i en verksamhet måste bygga på förståelse av hur den fungerar och vilka de viktiga problemen är.

När en organisation har behov av beslutsunderlag för att initiera ett projekt eller åtgärd, få en bild av om pågående satsningar är på rätt väg eller följa upp resultat, kan Governo därför bistå med olika former av analysinsatser.

En vilja att förstå, förklara och lösa problem genomsyrar våra analyser, utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Integritet och oberoende är också centrala ledord för vårt arbete. Självklart använder vi etablerade metoder och beprövad erfarenhet och baserar våra rekommendationer på objektiva analyser.

Vill du veta mer om vad vi gör inom utredning och analys? Kontakta gärna Svante Eriksson.

Förändringsresan mot ökad AI-kompetens

De senaste åren har artificiell intelligens, AI, lanserats som en potentiell game changer för hur hela vårt samhälle fungerar. AI är enkelt förklarat mjukvara som kan utföra komplexare uppgifter än traditionell digitalisering.

Genomslaget för AI i den privata sektorn har redan varit enormt men potentialen för användning av tekniken i offentlig sektor har precis börjat utforskas.

Governo kan med sin djupa kunskap om offentlig sektor och sin spetskompetens inom AI vägleda er i vad transformationen kan innebära för er.

Vill du veta mer om vad vi gör inom AI? Kontakta gärna Caroline Andersson.

Vi stärker digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen har fungerat som en transformerande kraft i samhället under en längre tid och i dag är det svårt att tänka sig utveckling av verksamheter som inte har inslag av digitalisering. Och nyttorna och möjligheterna är nästan oändliga!

Men bara för att det finns oändliga möjligheter innebär det inte att de självklart tas till vara. Ibland ligger fokus allt för mycket på teknik snarare än verksamhetsnytta, ibland saknas resurser och kunskap och ibland finns ingen förändringsförmåga. För oss handlar digitalisering om att med utgångspunkt i medborgarnas behov och verksamheternas situation utveckla, förbättra och effektivisera. 

Vill du veta mer om vad vi gör inom digitalisering? Kontakta gärna Olof Junesjö.

Är innovation en del av er lösning?

Hur ska en kommun kunna klara av att erbjuda hög kvalitet – trots att ekonomin krymper och befolkningen blir äldre? Hur ska myndigheter klara av att hantera sina uppdrag trots att kraven från medborgare blir allt högre? Och hur ska aktörer på landsbygden kunna erbjuda invånare minst lika hög kvalitet som tidigare – trots att allt fler flyttar till storstäder?

Det här är några exempel på frågor där en viktig del av svaret är förmågan att vara innovativ. Vi behöver tänka nytt och hitta nya lösningar, det räcker inte längre att ”bara” förbättra det vi redan har. Inte sällan är innovationskraften avgörande för förmågan att utvecklas.

Här har vi på Governo lång erfarenhet och kunskap om offentlig sektors utmaningar och hur förutsättningar och förmågan till innovation kan stärkas.

Vill du veta mer om vad vi gör inom innovation? Kontakta gärna Karin Hovlin.

Handlingskraft till omställningen

Omställning mot framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst pågår och landets regioner och kommuner driver intensivt utvecklingsarbete för att etablera en nära, personcentrerad och samordnad vård och omsorg. Det handlar till stor del om att lyckas etablera förhållningssätt och arbetssätt som säkerställer ett effektivt utnyttjande av sådan information, kunskap och kompetens som är relevant för att möta patientens eller brukarens behov och önskemål. Digitalisering och artificiell intelligens skapar nya arenor för medborgare att vara involverade, men också nya möjligheter för effektiv samverkan över organisatoriska gränser.

Att lyckas ställa om till moderna förhållningssätt och arbetssätt ställer höga krav på gemensam inriktning, effektiv styrning och organisering samt ett ledarskap som tar tillvara utvecklingskraften i verksamheten. 

Vill du veta mer om vad vi gör inom vård och omsorg? Kontakta gärna Karina Kight.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag; vård och omsorg samt socialförsäkringar. Kontakta Karin Hovlin.

Tillväxtverket

Utrednings- och analystjänster – Information och e-förvaltning. Kontakta Maria Adenfelt.

Region Östergötland

Projekt- och portföljstyrning samt projektledning. Kontakta Caroline Andersson.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag – flera sakområden. Kontakta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Utredningsuppdrag Digitalisering i samhället. Kontakta Karin Hovlin.

Socialstyrelsen

Utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Kammarkollegiet

Managementtjänster. Kontakta Karin Hovlin.

CSN

IT- och managementkonsulter. Kontakta Caroline Andersson.

Gävle kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg.

Region Skåne

Strategi och management inom delområdet kollektivtrafik. Kontakta Karin Hovlin.

Vårdanalys

Utredningsuppdrag hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Kontakta Karina Kight.

Ovanåkers kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg

Pensionsmyndigheten

Managementkonsulttjänster. Kontakta Olof Junesjö.

Uppsala kommun

Verksamhets- och organisationsutveckling. Kontakta Karina Kight.

Skolverket

Utredning och analys. Kontakta Olof Junesjö.

Stockholms läns landsting

Konsulttjänster inom strategi och management. Kontakta Karina Kight.

Örebro kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Karin Hovlin.

Stockholms stad

Stadsledningskontoret – Management. Kontakta Caroline Andersson.

Söderhamns kommun

Organisationsutveckling. Kontakta Elin Köhlberg