Vårt erbjudande är ett bättre samhälle

Vi brinner för det vi gör

Vi sätter stort värde på att kunna bistå på alla nivåer. Att omväxlande arbeta konkret och strategiskt är fruktbart på alla plan.
Vi arbetar nära våra kunder och vet av erfarenhet att det är tillsammans vi skapar kunskap och förändring som håller i längden. Det är alltid de konsulter som anlitas som genomför uppdragen.

Får inte bli en hyllvärmare

Att ha en tydlig strategi och mål med beslutade vägval är en förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas till en, utifrån flera perspektiv, hållbar organisation över tid.

Med ett utforskande, lyhört och faktabaserat angreppssätt stödjer vi organisationer och ledare att konkret kunna formulera riktningen, att prioritera – att välja och att välja bort. Och att formulera sitt ”varför”, som kan skapa mening genomgående hos alla.

Vi bidrar med nya perspektiv och vi vill tillsammans med våra uppdragsgivare skapa den ”karta” som behövs för att strategin inte enbart blir en pappersprodukt. Den ska både fungera som ett stabilt utgångsläge för den fortsatta utvecklingen och som en vägledning i det dagliga arbetet.

Vill du veta mer om vad vi gör inom strategi? Kontakta gärna Caroline Andersson.

Vi får förändringen att hända

Vi kan stötta i utveckling av en samlad styrkedja – från inriktning till mötet med medborgaren – men även i styrning av förändringsprojekt. En förändring är sällan enkel och spikrak. Det handlar om att få med sig individer, grupper och organisationer till ett nytt framtida läge. Att skapa insikt, förståelse, vilja och förankring för förändringen.

Förändringsledning handlar därför om att åstadkomma beteendeförändringar hos människor. Vi stöttar våra kunder i att genomföra förflyttningen mot önskat läge utifrån uppsatta mål och tillgängliga resurser.

Hos oss finns konsulter som är certifierade förändringsledare.

Vill du veta mer om vad vi gör inom ledning och styrning? Kontakta gärna Karin Lönn.

Skapa rätt förutsättningar att utveckla verksamheten – varje dag

Att få till nytänkande och handlingskraft – handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. För att nå dit behövs en tydlig organisation. Det är en organisation som består av strukturer och processer – som hjälper organisationen att arbeta i rätt riktning och att lyckas med sitt uppdrag.  Därför handlar vårt arbete ofta om att stötta våra kunder i att skapa en hållbar organisation, som blir en möjliggörare som håller över tid.

Vill du veta mer om vad vi gör inom organisation? Kontakta gärna Karin Hovlin.

Är innovation en del av er lösning?

Hur ska en kommun kunna klara av att erbjuda hög kvalitet, trots att ekonomin krymper och befolkningen blir äldre? Hur ska myndigheter klara av att hantera sina uppdrag trots att kraven från medborgare blir allt högre? Och hur ska aktörer på landsbygden kunna erbjuda invånare minst lika hög kvalitet som tidigare, trots att allt fler flyttar till storstäder?

Det här är några exempel på frågor där en viktig del av svaret är förmågan att vara innovativ och där ett gott ledarskap är centralt. Vi behöver tänka nytt, det räcker inte längre att ”bara” förbättra det vi redan har och gör. Här har vi på Governo kunskap om offentlig sektors utmaningar och hur man kan arbeta för att stärka förutsättningar och förmågan till innovation.

Vi stöttar i utveckling av strategier – från behovsinventering till genomförande, vi hjälper er att bedöma och analysera er verksamhets innovationsförmåga, inklusive framgångsfaktorer och hinder, vi genomför omvärldsanalyser och vi fungerar som processledare och utbildare så att ni får större utväxling på ert innovationsarbete.

Vill du veta mer om vad vi gör inom innovation? Kontakta gärna Karin Hovlin.

Att skapa goda beslutsunderlag

Kloka åtgärder i en verksamhet måste bygga på förståelse av hur den fungerar och vilka de viktiga problemen är.

När en organisation har behov av beslutsunderlag för att initiera ett projekt eller åtgärd, få en bild av om pågående satsningar är på rätt väg eller följa upp resultat, kan Governo därför bistå med olika former av analysinsatser.

En vilja att förstå, förklara och lösa problem genomsyrar våra analyser, utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Integritet och oberoende är också centrala ledord för vårt arbete. Självklart använder vi etablerade metoder och beprövad erfarenhet och baserar våra rekommendationer på objektiva analyser.

Vill du veta mer om vad vi gör inom utredning och analys? Kontakta gärna Karina Kight.

Vi stärker digitaliseringens möjligheter och breddar AI-kompetensen

Digitaliseringen har fungerat som en transformerande kraft i samhället under en längre tid och i dag är det svårt att tänka sig utveckling av verksamheter som inte har inslag av digitalisering. Dessutom har artificiell intelligens, AI, de senaste åren, lanserats som en potentiell game changer för hur hela vårt samhälle fungerar. AI är enkelt förklarat mjukvara som kan utföra komplexare uppgifter än traditionell digitalisering.

Governo kan med sin djupa kunskap om offentlig sektor och sin spetskompetens inom AI & digitalisering vägleda er i förändringen.

Vill du veta mer om vad vi gör inom AI & digitalisering? Kontakta gärna Caroline Andersson eller Olof Junesjö.

DIGG

Myn­dig­he­ten för digital för­valt­ning (DIGG) – kon­sult­tjäns­ter. Kon­tak­ta Olof Junesjö.

Kammarkollegiet

Ma­na­ge­ment­tjäns­ter – Ut­red­ning, ledning och verk­sam­hets­styr­ning. Kon­tak­ta Karin Hovlin.

Regeringskansliet

Ut­red­nings­upp­drag – flera sak­om­rå­den. Kon­tak­ta Johanna Stålö.

Regeringskansliet

Ut­red­nings­upp­drag – Di­gi­ta­li­se­ring i sam­häl­let. Kon­tak­ta Johanna Stålö.

Region Norrbotten

Ma­na­ge­ment, ledning, styr­ning, or­ga­ni­sa­tion och verk­sam­hets­ut­veck­ling. Kon­tak­ta Karin Al­freds­son.

Region Uppsala

Or­ga­ni­sa­tions- och verk­sam­hets­ut­veck­ling. Kon­tak­ta Beda An­ders­son.

Region Västmanland

Or­ga­ni­sa­tions- och verk­sam­hets­ut­veck­ling. Kon­tak­ta Ida Stran­dell.

Region Ös­ter­göt­land

Projekt- och port­följ­styr­ning samt pro­jekt­led­ning. Kon­tak­ta Ca­ro­li­ne An­ders­son.

SGA Fastigheter

Stra­te­giskt af­färs­stöd. Kon­tak­ta Olof Junesjö.

Socialstyrelsen

Ut­vär­de­ring och upp­följ­ning inom vård och omsorg. Kon­tak­ta Karina Kight.

Statskontoret

Kva­li­fi­ce­ra­de all­mänut­re­da­re. Kon­tak­ta Svante Er­iks­son.

Stockholms stad

Stads­led­nings­kon­to­ret – Ma­na­ge­ment. Kon­tak­ta Ca­ro­li­ne An­ders­son.

Stockholms stad

Tra­fik­kon­to­ret – Ut­vär­de­ring och gransk­ning. Kon­tak­ta Ca­ro­li­ne An­ders­son.

Stockholms stad

Ut­red­ning och ut­vär­de­ring. Kon­tak­ta Ca­ro­li­ne An­ders­son.

Tand­vårds- och lä­ke­me­dels­för­månsver­ket

Analys och ut­veck­ling av den vär­de­ba­se­ra­de pris­sätt­ning­en samt ut­vär­de­ring av lä­ke­me­del och me­di­cin­tek­nis­ka pro­duk­ter. Kon­tak­ta Johanna Stålö.

Tillväxtverket

Ut­red­nings- och ana­lys­tjäns­ter. Kon­tak­ta Maria Aden­felt.

Uppsala kommun

Verk­sam­hets- och or­ga­ni­sa­tions­ut­veck­ling. Kon­tak­ta Olof Junesjö.

Vårdanalys

Ut­red­nings­upp­drag hälso- och sjuk­vård, tand­vård och omsorg. Kon­tak­ta Rebecka Strand­berg.

Örebro kommun

Or­ga­ni­sa­tions­ut­veck­ling. Kon­tak­ta Karin Hovlin.