Agila arbetssätt

Att arbeta mer agilt - en guide till hur du kommer igång!

Agila arbetssätt hjälper oss att hantera den allt mer snabbrörliga omvärlden, men med arbetssättet följer flera nya roller och ansvarsområden.
Agilt ledarskap handlar mer om att skapa förutsättningar för dina medarbetare – än att bestämma. Teamen styr processen, men jobbar mot ett gemensamt definierat slutmål med flera delmål på vägen.
Med hjälp av återkommande feedback och utvärdering så självreglerar gruppen sitt arbetssätt.

Arbetssättet och filosofin föddes för drygt 20 år sedan inom IT-branschen och är idag ett självklart arbetssätt för vissa, medan andra bara har en diffus kännedom om vad det handlar om. Frågan är om offentlig sektor hör till den förra eller senare gruppen. Har den något att vinna på att arbeta mer agilt? Det tror vi!

Agilt betyder lättrörligt och det är precis vad agila arbetsprocesser är.

Utmaningarna och behovet av de agila arbetsprocesserna handlar både om hur vi som människor förhåller oss till tillvaron och vilka krav och behov vi har i vårt arbetsliv. I en värld där väldigt mycket är osäkert och rörligt, kan det ligga nära till hands att bygga fler strukturer för att kunna kontrollera och planera mer.

Tips! Läs också vår intervju med vår konsult Jeanette Ruzicka-Nilsson där hon utvecklar sina reflektioner kring det agila arbetssättet.

I stället, anser förespråkarna för de agila arbetssätten, att vi bör vi tänka tvärtom – våga testa, göra fel och lära av varandras erfarenheter! Inte minst genom att oftare involvera slutanvändarna av våra tjänster i vår arbetsprocess.

Är din organisation i färd att införa agila arbetssätt?
Här är några tips på vägen!
1. Peka ut riktningen.

De bästa lösningarna skapas när förslag tas fram och beslut tas nära verksamheten och kunderna. För att kunna göra detta krävs att ledningen på ett tydligt sätt kan beskriva vart organisationen är på väg och varför. På så sätt skapas förändrings- och utvecklingskraft i linje med organisationens långsiktiga uppdrag och inriktning.

2. Sätt tydliga mål

En vanlig myt när det kommer till agila arbetssätt är att allt blir flytande och att inga tydliga mål sätts upp. Detta stämmer inte. Att arbeta agilt ställer tvärtom krav på mål som sätter ramarna för vad som ska uppnås. Däremot kan vägen mot målet behöva justeras och anpassas efter hand i takt med att nya insikter skapar och omvärlden förändras.

3. Förstå logiken i de agila principerna

De agila principerna såväl som SAFe-ramverket kan uppfattas som komplext men har en väl utarbetad grundläggande logik. Det är därför särskilt viktigt att det finns människor i organisationen som förstår dessa grundkomponenter tillräckligt för att avgöra vad som är relevant för att lösa organisationens behov och utmaningar.
4. Var långsiktig, uthållig och beslutsam.
Införandet av ett agilt arbetssätt är ingen ”quick fix” utan ett långsiktigt arbete. Det betyder att vi måste vara uthålliga i vårt förändringsarbete. Målsättningarna, ambitionerna och de beslut som tas måste leva över tiden. Effekterna av införandet av agila arbetssätt kan dröja och därför behöver den röda tråden i förändringen hållas levande.

5. Var uppmärksam på ny komplexitet och nya stuprör

Den nya agila organisationen innehåller många nya roller och nya ansvar. Det kan innebära att ytterligare ett lager av beslutsforum läggs ovanpå den formella organisationen – inte minst vid de exempel där en tvärfunktionell organisation kompletterat den formella. Detta kan leda till ökad komplexitet och också nya stuprör, vilket kan behöva uppmärksammas och hanteras.

Vill du veta mer om vad vi gör inom agila arbetssätt? Kon­tak­ta gärna Jeanette Ruzicka-Nilsson eller Thomas Wästfelt.

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.
Vi kallar det ”Vår syn på”.