Förnyelse och innovation

Är innovation en del av er lösning?

Hur ska en kommun kunna klara av att erbjuda hög kva­li­tet, trots att eko­no­min krymper och be­folk­ning­en blir äldre?
Hur ska myn­dig­he­ter klara av att hantera sina uppdrag trots att kraven från med­bor­ga­re blir allt högre?
Och hur ska aktörer på lands­byg­den kunna erbjuda in­vå­na­re minst lika hög kva­li­tet som ti­di­ga­re, trots att allt fler flyttar till stor­stä­der?

Det här är några exempel på frågor där en viktig del av svaret är för­må­gan att vara in­no­va­tiv och där ett gott le­dar­skap är centralt. Vi behöver tänka nytt, det räcker inte längre att ”bara” för­bätt­ra det vi redan har och gör. Här har vi på Governo kunskap om of­fent­lig sektors ut­ma­ning­ar och hur man kan arbeta för att stärka för­ut­sätt­ning­ar och för­må­gan till in­no­va­tion.

Vi stöttar i ut­veck­ling av stra­te­gi­er – från be­hovsin­ven­te­ring till ge­nom­fö­ran­de, vi hjälper er att bedöma och ana­ly­se­ra er verk­sam­hets in­no­va­tions­för­må­ga, in­klu­si­ve fram­gångs­fak­to­rer och hinder, vi ge­nom­för om­världsa­na­ly­ser och vi fun­ge­rar som pro­cess­le­da­re och ut­bil­da­re så att ni får större ut­väx­ling på ert in­no­va­tions­ar­be­te.

Vill du veta mer om vad vi gör inom in­no­va­tion? Kon­tak­ta gärna Karin Hovlin.
Här kan du läsa mer om några av våra uppdrag inom förnyelse & innovation:

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.
Vi kallar det ”Vår syn på”.