Förnyelse och innovation

Innovation för att klara samhällets utmaningar

Vårt samhälle och vår offentliga sektor står inför stora förändringstryck – klimatet, den demografiska utvecklingen och det säkerhetspolitiska läget påverkar och utmanar vad vi gör och hur vi arbetar. I många organisationer sker justeringar och utveckling av uppdrag och arbetssätt men vi behöver också ha förmågan att göra mer omfattande förändringar. Det handlar då ofta om förnyelse och innovation. Vi måste tänka nytt, det räcker inte att ”bara” förbättra det vi redan har och gör.

Dagens offentliga verksamheter behöver ha en förmåga att vara innovativa – det gäller därför att skapa förutsättningar och bygga kompetens att driva innovationsarbete. På Governo har vi djup kunskap om offentlig sektors utmaningar och hur innovation kan vara en del av lösningen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor och frågor kopplade till ledning, styrning och organisering av innovationsarbete.

Vi stöttar i ut­veck­ling av stra­te­gi­er – från be­hovsin­ven­te­ring till ge­nom­fö­ran­de, vi hjälper er att bedöma och ana­ly­se­ra er verk­sam­hets in­no­va­tions­för­må­ga, in­klu­si­ve fram­gångs­fak­to­rer och hinder, vi ge­nom­för om­världsa­na­ly­ser och vi fun­ge­rar som pro­cess­le­da­re och ut­bil­da­re så att ni får större ut­väx­ling på ert in­no­va­tions­ar­be­te.

Vill du veta mer om vad vi gör inom in­no­va­tion? Kon­tak­ta gärna Karin Hovlin.
Här kan du läsa mer om några av våra uppdrag inom förnyelse & innovation:

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.
Vi kallar det ”Vår syn på”.