Kultur & samhälle

Vårt kulturarv kan ge oss lärdomar om framtiden

Att kultur är en stor del av vårt samhälle är ingen nyhet, men det sätt på vilket kultur påverkar och påverkas av vårt samhälle har blivit extra tydligt i och med pandemin. Inte minst värdet av kultur och möjligheten att ta del av kultur.

”Kultur knyter samman människor. Det knyter samman dåtid och nutid. Det skapar ett värdefullt kitt i samhället, och tappar vi det tappar vi en stor del av vår identitet.”

Ida Larsson, konsult på Governo

Kulturens betydelse för samhället och oss medborgare tydliggjordes bland annat genom den sorg som besökare och kulturutövare upplevde då teatrar och museer var tvungna att stänga ner sin verksamhet under 2020. Men även genom den glädje man upplevde då våra kulturinstitutioner snabbt ställde om och erbjöd möjligheten att ta del av kultur digitalt (ett exempel är Dramaten Play).

Även ur ett demokratiperspektiv är det angeläget att tillgången till samhällsviktig kulturarvsinformation ökar. I nuläget är endast en mindre del av samlingarna digitalt tillgängliga. Ett öppet och digitalt kulturarv är också en fråga om samhällsekonomi, forskning och innovation, samt en möjlighet att rädda information som riskerar att förloras för alltid.

 

”Digitalisering är inte bara en fråga om att göra information mer tillgänglig. Utan en snabb och säker digitalisering riskerar samhällsviktig information att förstöras. I dag saknas resurser för att bevara information på äldre magnetband, disketter och tidiga hårddiskar vars tekniska livslängd för länge sedan passerats. De kommer snart inte att vara läsbara. Det samma gäller tusentals videoband och ljudband. Tekniken som krävs för att spela banden fasas ut och magnetismen på banden avtar.”

Ur DN Debatt 210103 ”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”, författarna är företrädare för Digisam.

Den digitala omställningen som pandemin gav upphov till skapade inte enbart ett stort värde för alla de besökare som var vana vid att fysiskt ta del av kulturarrangemang, utan även för alla de individer runt om i landet som i och med den digitala omställningen fick möjlighet att ta del av kulturarrangemang oavsett var de befann sig eller var den specifika teatern var lokaliserad. Det digitala omställningsarbete som många kulturinstitutioner genomgick skapade möjligen ett ökat fysiskt avstånd mellan kultututövaren och dess besökare, men det innebar även ett ökat värde då fler fick möjlighet att ta del av mer.

På vilket sätt har vi på Governo stöttat i detta samhällsområde?

Governo har bidragit i detta samhällsområde bland annat genom uppdrag åt Digisam, en platt­form där 22 na­tio­nel­la kul­tur­arvs­ak­tö­rer (såväl museer, arkiv som bib­li­o­tek) till­sam­mans arbetar för ett di­gi­talt kul­tur­arv.

B A K G R U N D
Uppdraget handlade om att ge­nom­fö­ra en för­stu­die i syfte att visa på värdet av ett di­gi­talt kul­tur­arv. Det innebar dels att visa på motiven till att di­gi­ta­li­se­ra kul­tur­ar­vet, dels de möj­lig­he­ter som ett di­gi­ta­li­se­rat kul­tur­arv innebär för sam­häl­let. Inom ramen för uppdraget genomförde Governo do­ku­ment­stu­di­er samt in­ter­vju­er med ett antal nyc­kel­per­so­ner vid olika kul­tur­arvs­in­sti­tu­tio­ner. För­stu­di­en gav en över­blick över varför ett di­gi­talt kul­tur­arv behövs och vad det innebär för sam­häl­let. För­stu­di­en syn­lig­gjor­de även motiven till varför kul­tur­ar­vet behöver di­gi­ta­li­se­ras och vilka möj­lig­he­ter som uppstår med ett di­gi­talt kul­tur­arv, men även vilka ut­ma­ning­ar som finns. Här kan du läsa mer om uppdraget!

Vill du veta mer om våra uppdrag inom kultur & samhälle kontakta gärna Ida Larsson eller Rebecka Strandberg.

 

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att en fram­gångs­rik sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion och kunskap med dig.

Vi kallar det ”Vår syn på”.