Vård och omsorg

Vi ger handlingskraft till omställningen mot en nära vård

Bakgrund
Om­ställ­ning mot fram­ti­dens hälso- och sjuk­vård och so­ci­al­tjänst pågår och landets re­gi­o­ner och kom­mu­ner driver in­ten­sivt ut­veck­lings­ar­be­te för att eta­ble­ra en nära, per­son­cen­tre­rad och sam­ord­nad vård och omsorg.

Det handlar till stor del om att lyckas utveckla och eta­ble­ra strukturer, ar­bets­sätt och för­håll­nings­sätt som sä­ker­stäl­ler ett ef­fek­tivt ut­nytt­jan­de av in­for­ma­tion, kunskap och kom­pe­tens som möter pa­ti­en­tens eller individens behov och öns­ke­mål. Organisatoriska innovationer, di­gi­ta­li­se­ring och ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens skapar nya arenor för professioner, patienter och med­bor­ga­re att vara in­vol­ve­ra­de, för att verksamheter ska kunna arbeta effektivt samtidigt som högre kvalitet och patientsäkerhet uppnås. Personcentrerade arbetssätt är nyckeln som möjliggör sam­ver­kan på nya sätt över or­ga­ni­sa­to­ris­ka gränser.

Att lyckas ställa om till moderna för­håll­nings­sätt och ar­bets­sätt ställer höga krav på ge­men­sam in­rikt­ning, ef­fek­tiv styr­ning och or­ga­ni­se­ring samt ett le­dar­skap som tar till­va­ra ut­veck­lings­kraf­ten i verk­sam­he­ten.

Uppdrag

Governo genomför flera uppdrag som på olika sätt stödjer detta omställningsarbete. Sedan flera år tillbaka har vi fått förmånen att tillsammans med Socialstyrelsen arbeta med att följa upp den omställning som pågår i Sveriges regioner och kommuner. Ett viktigt arbete som påskyndar förändringsarbetet och ger såväl regeringen, som regioner och kommuner förutsättningar att driva på arbetet. Governo genomför också särskilda analyser och utvärderingar av hälso- och sjukvårdsystemen som exempelvis primärvårdens utvecklingsmöjligheter, utredning om insatser för psykisk ohälsa för barn och unga, strategier för förbättrat läkarstöd till kommunernas hälso- och sjukvård etcetera.

Förutom att arbeta med dessa former av nationell översyn kring omställningsarbetet arbetar Governo även konkret med komplexa omställningsprocesser i regionerna och i bred samverkan med kommuner. I dessa sammanhang tillämpar vi angreppssätt som utgår från att identifiera för huvudmännen gemensamma behovsgrupper och hur ideala samverkanslösningar kan matcha dessa målgrupper i en kombination av högre kvalitet och resurseffektivitet. Våra metoder utgår från expertkompetens kring hälso- och sjukvårdens strukturer och styrning kombinerat med förändringsledning och lärande följeutvärderingar.

Erbjudande och framtidspan

För att kunna förändra befintliga strukturer och gå mot en nära vård krävs ett systemperspektiv på både makro- och mikronivå där samverkan mellan huvudmän behöver utvecklas och stärkas. Vi kan idag se att bristerna i samverkan inom och mellan kommuner och regioner till stor del förhindrar den omställning som är målet. Vi tror därför att vi med vår kunskap skulle kunna stödja kunder med att skapa förändring och se samverkansvinster.

Ytterligare en viktig drivkraft i förändringsarbetet är att utnyttja de möjligheter som digitalisering och AI kan bidra med. Det finns många goda exempel inom vården och omsorgen idag men den stora potentialen kommer med ett mer systematiskt breddinförande i regionerna och i de samverkansstrukturer som där finns med kommunerna.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Karina Kight.

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att stark sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion & kunskap.

Vi kallar det ”Vår syn på”.