Framtidens städer

Stadsutveckling med hållbarhet i fokus

Städer världen om står inför en rad utmaningar kopplade till urbanisering, en åldrande befolkning och klimatförändringar.
Digitaliseringen innebär nya möjligheter att möta dessa utmaningar, samtidigt som medborgarnas förväntningar på offentlig service ökar.

– Smarta städer använder IoT-teknik och AI för att effektivisera kommunala tjänster, underhålla infrastruktur och blir mer hållbara. Det berättar Governos konsult Magnus Nemlander som arbetat i flertalet uppdrag kopplade till den smarta staden de senaste åren.
– Allt startar med att samla in data från sensorer, IoT-enheter och andra källor för att generera insikter som ger stöd i beslutsfattande och planering. Exempel på tillämpningar är styrning av trafiken baserad på realtidsdata från korsningar och vägsystem, behovsstyrd belysning på gator och torg eller smarta lås inom hemtjänsten, berättar Magnus vidare.

B A K G R U N D
Governo har djup erfarenhet av att testa och införa IoT-teknik i kommunal verksamhet. Vi har till exempel stöttat Stockholms stad i införandet av smart belysning, flera lösningar för smart trafikstyrning och smarta lås inom hemtjänsten. I dessa projekt har vi arbetat med hela kedjan från omvärlds- och marknadsanalys, behovsinventering och kravställning, nyttokalkyler, tekniska vägval och stöd vid upphandling, test och införande samt utvärdering av olika tekniska lösningar.

– Vi ser att den här sortens tillämpningar kommer att bli allt vanligare. Det är enligt vår syn viktigt att städer tar ett samlat grepp kring användningen av IoT-lösningar, sammanfattar Magnus Nemlander Governos syn på området och fortsätter:
– För att säkerställa kostnadseffektivitet bör man undvika att förvaltningar bygger upp parallella system och se till att data kan delas mellan olika verksamhetssystem. Frågor kopplade till etik, personuppgiftshantering och informationssäkerhet är också centrala för den smarta staden.

Precis som med övriga digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor så är det också viktigt att smart stad-initiativ inte endast drivs utifrån ett tekniskt perspektiv. Grunden måste alltid vara i verksamhetens behov – vilken data behöver vi för att kunna arbeta effektivare och fatta bättre beslut?
– För att kunna skapa kostnadseffektivitet och medborgarnytta på riktigt måste smart stad-satsningar förutom tekniken även hantera förändringledning kopplat till nya arbetssätt och automatisering av processer, avslutar Magnus Nemlander.

Vill du veta mer om vår kompetens inom framtidens städer kontakta gärna Magnus Nemlander.

 

Här är vår passion extra stark just nu

Det finns sam­hälls­om­rå­den där vi på Governo just nu bygger våra er­fa­ren­he­ter extra starka. Vi tror också att stark sam­hälls­ut­veck­ling mår bäst av ett kun­skaps­ut­byte. Därför vill vi gärna dela vår ak­tu­el­la passion & kunskap.

Vi kallar det ”Vår syn på”.