Det agila arbetssättets utmaningar och framtid

Det agila arbetssättets utmaningar och framtid

Vi berättar här lite mer om det agila arbetssättet genom att intervjua vår kollega Jeanette Ruzicka-Nilsson som arbetat mycket med att införa agila arbetssätt inom offentlig sektor.

Hej Jeanette! Kul att vi får intervjua dig! Vill du börja berätta lite mer om dig själv och din passion för samhället?

– Min passion för sam­häl­let har lett till ett en­ga­ge­mang som får mig att vilja bidra till att stärka och ut­veck­la of­fent­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner. Jag drivs av att stötta i ut­ma­nan­de och stra­te­gis­ka frå­ge­ställ­ning­ar och si­tu­a­tio­ner där det handlar om att tänka nytt – alltid i nära samspel till­sam­mans med kunden.

Spännande! Och nu över till det agila arbetssättet. Vilka behov ser du att Governos kunder just nu har och vilka utmaningar ser du att de tampas med?
Jeanette Ruzicka-Nilsson, konsult på Governo.

– De utmaningar jag ser handlar framför allt om att få det att hända, att säkerställa att ett agilt arbetssätt tillämpas. Här kan jag se att en gemensam förståelse för vad ett agilt arbetssätt innebär i praktiken är centralt. Som stöd i övergången mot ett agilt arbetssätt är såväl ett stödjande ledarskap som anpassad styrning viktigt. Styrningen har i det här avseendet två syften, det ena handlar om att säkerställa att planering och styrning stödjer det nya arbetssättet och det andra handlar om att styrningen är ett viktigt verktyg för att kommunicera vad som är prioriterat.

FAKTA: AGILT ARBETSSÄTT
Att arbeta agilt innebär enkelt uttryckt att planera och följa upp arbetet i kortare cykler och att ständigt ha förmågan att anpassa sig och ställa om till förändringar i omvärlden samt kunders förändrade behov. Tillämpning av ett agilt arbetssätt kan ta sig lite olika uttryck men gemensamt är fokus på att skapa värde för kund, flödesorientering, fokus på team samt ett tydligt lärperspektiv.

Vad ser du är styrkan att man ställer om till att jobba agilt – vilka är fördelarna och vinsterna?

– Styrkan är att hela verksamheten anpassas till att utgå från värdeskapandet för kund och att vara följsam i att över tid skapa värde för kund. Det skapar förutsättningar för ökat flexibilitet kopplat till förändringar i omvärlden. Därtill tas den erfarenhet och expertis som finns i organisationen tillvara då ett agilt arbetssätt bygger på tillit till särskilt sammansatta team med ägarskap och ansvar för ett specifikt ansvarsområde, så kallat produktansvar.

FAKTA: FÖRDELAR AGILT ARBETSSÄTT
Ett agilt arbetssätt ger möjligheter att lättare följa och leda i en föränderlig och komplex värld. Det agila arbetssättet handlar om att främja regelbunden information på alla nivåer och flytta beslutsmandat längre ut i organisationen.

Särskiljer sig offentlig sektor från andra kunder när det gäller att anpassa sig till agilt arbetssätt? Finns specifika utmaningar för offentlig sektor?

– Det som är lite speciellt för offentlig sektor är den planeringsorienterade styrning som präglar offentliga organisationer med begränsade möjligheter att styra om prioritering och resursutnyttjande under pågående verksamhetsår.

Vad tror du, kommer vi att se mer av agilt arbete om fem år? Kan vi få en liten framtidsspaning?

– Behovet av flexibilitet och anpassning till omvärlden har varit en verklighet för många organisationer under många år. Redan under början av 80-talet talade B. Hedberg om tält-organisationen som karaktäriserades av en hög grad av flexibilitet till sin omvärld med decentraliserade kommunikationsvägar med en förmåga att snabbt respondera på förändringar i omvärlden. Det agila arbetssättet är ett verktyg i att öka verksamheters förmåga att öka flexibilitet och snabbrörlighet. Min bedömning är att olika tillämpningar och varianter av det agila arbetssättet kommer att vara fortsatt aktuellt inom en 5-årsperiod.

Nyfiken på hur vi kan stötta er organisation att arbeta mer agilt? Läs mer här eller kontakta Jeanette Ruzicka-Nilsson.