Hur är innovationsläget i Stockholms stad

Intervju med Stockholms stads innovationsdirektör

Hur ser innovationsklimatet ut för Stockholms stad just nu? Behövs fler innovationer – och i så fall varför? Vi fick tillfälle att ställa några frågor i detta spännande ämne till en av våra kunder, Karin Ekdahl Wästberg, som är innovationsdirektör i Stockholms stad.


Hej Karin! Varför behöver Stockholms stad fler innovationer?

– Vi behöver arbeta med innovation av tre orsaker. För det första – för att vi ska kunna nå mål på kort och lång sikt behöver vi arbeta på nya sätt för att nå önskade resultat.  Det kan till exempel handla om hållbarhets- eller utsläppsmål eller budgetmål. En annan anledning är för att förfina och förbättra kvalitet eller effektivitet på våra tjänster staden. En tredje anledning är att staden är en del av ett innovationsekosystem där bland annat vårt samarbete med akademi och näringsliv hjälper oss att få kunskap och verktyg för att lösa våra behov. Samarbetet stärker hela innovationsekosystemet i Stockholm.


Vilka är era största utmaningar som kan adresseras med hjälp av innovation?

– Vi prioriterar utmaningar inom smarta mobilitetsystem, klimatsmart stadsexpansion och platsoberoende vård och omsorg. Men jag skulle också vilja lägga till hållbarhet i alla tre dimensioner – inte minst social hållbarhet. Stockholm är utsedd till en av EUs klimatsmarta städer. Det kommer att kräva en hel del experiment och innovation för att leva ut till förväntningarna.

Ni gör satsningar för att stärka innovationsförmågan i Stockholms stad – men vad innebär det egentligen att ha innovationsförmåga? Vilka områden är viktiga? Vilka är svåra?

– För mig betyder innovationsförmåga att ha kunskap och kompetens för att kunna utveckla stadens tjänster på ett sätt som stärker kvalitet eller gör att vi jobbar smartare. Kommunfullmäktige har beslutat om ett gemensamt Kvalitetsprogram som väver ihop innovation, digitalisering och ständiga förbättringar till ett gemensamt stöd för att främja utveckling. Det är baserat på tillitsbaserad styrning och ledning. En förhoppning med programmet är att vi på sikt kan skapa en gemensam kultur för utveckling och därmed ökad kvalitet. Varje verksamhetsområde har nog sina specifika utmaningar, men jag skulle säga att det fortfarande är svårt att implementera, skala och sprida. 

Kan du beskriva insatser som ni genomför? Vilka resultat ger de?

– Genom att ha utbildat fyrtio chefer på högsta ledningsnivå i våra förvaltningar och bolag har vi skapat en bra kunskapsbas för innovationsledning. Nu går vi vidare och utbildar nyckelpersoner som har mandat att driva innovationsfrågor inom sina respektive organisationer. Genom innovationsledarutbildningen har vi fått en gemensam förståelse för vad innovation är och varför det är avgörande att vi ständigt arbetar med vår innovationsförmåga. Utbildningen har också stärkt nätverkandet mellan förvaltningar och kommunala bolag i staden. Samarbete är viktigt för att vi ska kunna utnyttja potentialen i hela vår gigantiska 45 000 personer starka organisation. Vi har också en ny chefsprofil som i högre utsträckning än tidigare betonar vikten av utvecklingsorienterade chefer. Det präglar både vår rekrytering av framtida chefer men också stadens kompetensutveckling. Jag hoppas att allt detta leder till att Stockholms stad kan fortsätta att attrahera kompetens till oss och att vi kan skapa värde för Stockholmarna.

UTBILDNINGAR I INNOVATIONSLEDNING
Tillsammans med Amplify har Governo utvecklat och genomfört innovationsledarutbildningar för chefer och nyckelpersoner i Stockholms stad. Det har handlat om att skapa en förståelse för grunderna i innovationsledning och vad det innebär att arbeta med innovation men också om att bygga kunskap om hur chefer och ledare kan stödja innovativ utveckling och stärkt innovationsförmåga i sina verksamheter. Utbildningarna har innehållit en kombination av föreläsningar, reflektioner och praktiskt arbete.

Totalt har ett 40-tal chefer gått utbildningen sedan 2020. Under våren 2023 kommer ett 20-tal nyckelpersoner att gå en utbildning som också inriktar sig mer på operativt innovationsarbete.

”Det är också roligt att få berätta om stadens innovationsarbete i internationella sammanhang. Många tittar på Sverige som inspiration. Med viss rätt, i och med att vi rankas som en av de främsta länderna i världen på innovation.”

KARIN EKDAHL WÄSTBERG

Vilka är era viktigaste områden framåt?

– Ytterst är innovation ett medel för att nå de mål som beslutats av kommunfullmäktige. Vi har inga andra mål för innovation än att bidra till att staden uppnår inriktningsmålen:

  • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
  • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
  • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

 Vad är roligast med ditt jobb som innovationsdirektör?

– Jag har lyckan att varje dag kunna gå till jobbet och vara säker på att jag kommer att träffa fantastiska och inspirerande människor. Både inom stadens verksamheter och hos våra samarbetspartners inom andra delar av offentlig sektor, näringsliv eller akademi. Många är också nyfikna på hur vi arbetar med innovation och jag bidrar gärna med att tala om vår innovationsresa. Det är också roligt att få berätta om stadens innovationsarbete i internationella sammanhang. Många tittar på Sverige som inspiration. Med viss rätt, i och med att vi rankas som en av de främsta länderna i världen på innovation.

Här kan du läsa mer om hur Stockholm stad arbetar med innovation.

Här kan du läsa mer om Governos ”Syn på” området Förnyelse och Innovation.

Här kan du läsa om SKR:s skrift om att stärka innovationsförmågan som vi på Governo stöttat framtagandet av.

Här hittar du en beskrivning av ett uppdrag vi gjort för Vinnova som bland annat handlar om hur in­no­va­tions­för­må­gan kan stärkas på flera nivåer i våra kom­mu­ner.