Olika aktörers hantering av covid-19-pandemin

Olika aktörers hantering av covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin är en av de mer omfattande påfrestningar som drabbat Sverige i modern tid och har inneburit stora prövningar för offentlig sektor, allmänhet och näringsliv.

En pandemi berör många aktörer i samhället och för att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt krävs åtgärder, samverkan och nätverk mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

B A K G R U N D
Pandemin har påverkat olika delar av offentlig sektor i olika grad. Vissa verksamheter har drabbats extra hårt, men andra har kunnat upprätthålla verksamheter under förhållandevis normala förhållanden. För att hantera pandemin har våra kunder som kommuner, regioner och myndigheter aktiverat olika former av krisledningar. Många har övat krishan­te­ring sedan ti­di­ga­re och har haft viss be­red­skap att hantera kriser, men få, om ens några har varit förberedda på en så långvarig kris som covid-19-pandemin har kommit att bli.

För att sä­ker­stäl­la lärande och ut­veck­ling har många or­ga­ni­sa­tio­ner valt att på olika sätt följa upp, ut­vär­de­ra eller analysera sin han­te­ring av pandemin. Många har gjort det under på­gåen­de kris – för att lära och ut­veck­la under krisen – och andra ser ett större värde av att ut­vär­de­ra mot slutet.

Vi på Governo har haft förmånen att stödja några av våra kunder med utvärderingar och fördjupade analyser av aktörernas hantering av covid-19-pandmin. Vi passar därför på att intervjua vår konsult Johanna Stålö för att höra mer om dessa uppdrag och vilken samlad bild och överblick dessa gett oss.

Johanna har haft en aktiv roll i flera av utredningsprojekten och fått en överblick och insyn i de olika aktörernas utmaningar kopplat till pandemin.
– Uppdragen har haft olika inriktning. De har varit klassiska utvärderingar och processutvärderingar, men även fördjupade analyser och olika former av kunskapsöversikter. Gemensamt för dem alla är att det ofta handlar om att få en bild av hur organisationen har hanterat pandemin, vad som hände, hur man agerande, vad som fungerade bra, vad som fungerade mindre bra och vad som kan utvecklas under pågående kris och vad man kan lära av framåt, säger Johanna och berättar vidare att klassiska områden som organisation, roller/ansvar, styrning, kommunikation, samverkan, ledarskap och medarbetarskap är sådant som kommer upp – men med lite olika perspektiv och synvinklar.

– Även frågor om hur bemötande med befolkning, kunder, anhöriga och näringsliv får stor plats i utvärderingarna som vi på Governo utfört. Gemensamt för dem alla är många chefer och medarbetare inom särskilt utsatta positioner har gjort sitt allra yttersta och kämpat för att göra bästa möjliga, men få var tillräckligt förberedda eller hade beredskap för den situation och kris som uppstod, säger Johanna.

Johanna Stålö, konsult på Governo.

Det finns många värdefulla lärdomar från pandemin. Vi ser områden där det krävs förbättring och utveckling – inte minst inom äldreomsorgen. Men vi ser också att många organisationer har visat stor förmåga att ställa om och utveckla verksamheten – den förnyelseförmågan behöver vi ta till vara också framåt!

JOHANNA STÅLÖ

R E F E R E N S U P P D R A G
Här kan du läsa mer om våra tidigare uppdrag där vi stöttat kunder med covidutredningar – Huddinge kommun, Stockholms stad inom äldreomsorgen och inom processutvärdering.

S A M M A N F A T T N I N G
Vi på Governo är övertygande om att det finns ett stort värde för flera aktörer att se över sin hantering av pandemin med syfte att lära framåt, både för att vara bättre förberedd för kommande kriser, men också för att utveckla verksamheten framåt under normalförhållanden.

E R B J U D A N D E
Om ni är intresserade av att höra mer från oss kring vad vi har sett i våra uppdrag, eller är intresserade av att diskutera utifrån era behov, är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Governo.

Kontakta gärna Johanna Stålö eller Caroline Andersson eller någon av våra andra konsulter. Du hittar alla våra konsulter här!