Hur påverkades äldreomsorgen i Stockholms stad av pandemin?

Pandemin och äldreomsorgen – viktiga lärdomar inför framtiden

Covid-19-pandemin har haft en omfattande påverkan på äldreomsorgen, såväl i Stockholm stad som i hela Sverige. Pandemin har ställt krav på en omfattande och snabb omställning i verksamheterna för att möta pandemin och dess effekter. Som en del i Governos övergripande uppdrag att utvärdera Stockholms stads hantering av covid-19 pandemin har vi gjort en fördjupad analys inom äldreomsorg.

Denna fördjupade analys av äldreomsorg fokuserar på Stockholms stads hantering av covid-19-pandmin inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänst. Vi redovisar hur pandemin har påverkat verksamheterna och hur verksamheterna har arbetat med att hantera pandemin liksom arbetet för en minskad smittspridning. Syftet med utvärderingen är att staden ska få en god bild av hur verksamheterna hanterat pandemin samt få underlag för lärande och utveckling, såväl i vardag som i kris.

Covid-19 och Stockholms stad
Stora delar av Stockholms stads verksamheter har påverkats av spridningen av covid-19. För att successivt dra lärdomar av krishanteringen tar staden fram rapporter på olika teman. Målet är att staden ska bli bättre i vardag såväl som i kris.

”Mitt i denna kris har också en hel del positivt skett. En snabb omställning och utveckling i verksamheterna har ägt rum.”

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att den svenska äldreomsorgen, liksom Stockholms stads äldreomsorg, inte var tillräckligt förberedd på den påverkan på verksamheten en pandemi kunde ha. Många områden inom äldreomsorgen som tidigare haft brister har särskilt uppmärksammats, som exempelvis bemanning, hälso- och sjukvårdskompetens, lokaler, och samverkansstrukturer med relevanta aktörer som regionens hälso- och sjukvård.

– Trots detta har många chefer och medarbetare gjort sitt allra yttersta och arbetat under hård press för att upprätt­hålla en god omsorg och hälso- och sjukvård till stadens brukare, säger Johanna Stålö, konsult och huvudprojektledare i uppdraget.

– Mitt i denna kris har också en hel del positivt skett. En snabb omställning och utveckling i verksamheterna har ägt rum. Samarbetet mellan enheter, funktioner, aktörer och myndigheter har stärkts för att tillsammans hantera en gemensam fiende i form av pandemin. Chefer och medarbetare i staden har klivit fram på ett mycket positivt sätt, och många har gjort allt för att räcka till för uppgiften. Det gäller nu att ta vidare denna möjlighet och kraft i utvecklingen i formandet av nästa generations äldreomsorg, avslutar Johanna Stålö.

Här kan du läsa mer samt ladda ner hela rapporten.