Lärdomar från krisen samlade i en slutrapport

Lärdomar från krisen samlade i en slutrapport

Med stolthet kan vi nu meddela att den sista av Governos utvärderingar av Stockholm stads hantering av covid-19-pandemin är publicerad – en slutrapport.

– Totalt sex utvärderingar eller fördjupningar har vi haft förmånen att få genomföra under nästan två års tid. Mycket klokskap och lärdomar har framkommit som nu går vidare in i olika utvecklingsområden, säger Johanna Stålö, projektledare och konsult på Governo.

Slutrapporten innehåller en övergripande beskrivning av pandemins händelseförlopp och dess konsekvenser för staden under perioden januari 2020 till och med den 9 februari 2022, då de flesta restriktioner avvecklades. Den bygger i hög utsträckning på det underlag som ligger till grund för tidigare rapporter inom utvärderingsuppdraget och har kompletterats med ett antal uppdaterande intervjuer.

Slutrapporten, som tagits fram av oss på Governo, lyfter ett antal perspektiv som, i lite olika varianter, återkommer i flera av de tidigare rapporterna. Många av slutsatserna berör följande områden:

  • Krisplanering och krisorganisation
  • Information- och kommunikationshantering
  • Ledarskapet under krisen
  • Medarbetarperspektivet under krisen
  • Förmågan att upprätthålla verksamheterna.

Utifrån de slutsatser som dragits i genomförda utvärderingar och fördjupade analyser pekar rapporten slutligen på ett antal rekommendationer som skulle vara särskilt nyttiga för staden att utveckla framåt. Utöver dessa finns ett stort antal rekommendationer presenterade i de tidigare genomförda utvärderingarna och fördjupade analyserna.

Governo avslutar sin omfattande utvärdering med att dra slutsatsen att Stockholms stad lyckats hantera pandemikrisen på ett under förutsättningarna fullt acceptabelt sätt. Governo resonerar också kring frågan hur mycket en enskild kommun har kunnat påverka smittspridningen och bedömer att inte ens landets största kommun kunde ha förhindrat den allmänna smittspridningen. Det den enskilda kommunen har kunnat göra är att genom en god krishantering begränsa pandemins följdverkningar för befolkningen.

Governo bedömer att i Stockholms stads fall så tyder de iakttagelser som gjorts på att organisationen klarat detta, men att det givetvis har funnits brister och gjorts misstag som det finns anledning att lära av.

Här kan du läsa hela slutrapporten!

Här kan du läsa om Stockholms stads alla utredningar och rapporter kring covid-19.

Här och här kan du läsa mer kring Governos arbete med att stötta aktörer med utredning och rapport kring covid-19.