Myndighet

Datahantering en viktig förutsättning för att kunna använda data

För att kunna bli en datadriven organisation och använda AI systematiskt behövs en välfungerande datahantering. I detta uppdrag har Governo stöttat en myndighet med att ge handlingskraft till att stärka sin datahantering.

Därför är datahantering viktigt

Att använda AI och den data som en organisation besitter blir allt viktigare för att kunna möta samhällets utmaningar som resurs- och kompetensbrist, brottsbekämpning och ökad service till våra företag och medborgare.

FAKTA: Datahantering handlar om att samla in, lagra och tillgängliggöra data för användning.

I takt med att fler och fler offentliga aktörer börjar nyttja AI och datadrivet arbetssätt, har vi märkt ett ökat behov av att säkra datakvaliteten och förbättra datahanteringen hos flera av våra kunder.

För att möjliggöra en välfungerande datahantering krävs det att styrning, organisering, process och teknik är anpassade för de krav och behov som organisationen ställer på sin dataanvändning.

Bakgrund till uppdraget

En myndighet hade behov av att stärka sin datahantering och anlitade Governo för en genomlysning vars syfte var att identifiera förbättringsområden.

Hur stöttade vi kunden?

Genomlysningen av nuläget tog sitt ursprung i fyra centrala områden för datahantering – styrning, organisation, process och teknik. Utifrån kartläggningen identifierades tre övergripande förbättringsområden som detaljerades till en konkret handlingsplan. En ambitionsnivå beslutades av ledningen för det fortsatta arbetet.

Uppdraget genomfördes tillsammans med olika avdelningar inom myndigheten med flertalet intervjuer och workshops med utvalda chefer och dataexperter. En omvärldsstudie genomfördes och bidrog med inspiration och vägledning från liknande myndigheters arbete inom datahantering. Studien fokuserade på styrning och organisation.

Nästa steg för kunden?

Efter genomlysningen har ledningen beslutat om ett antal initiativ i handlingsplanen och påbörjat realiseringen av dessa. Arbetet drivs tillsammans av verksamhetsområdena och stödfunktionerna – vilket är en framgångsfaktor enligt vår erfarenhet.

Vill du veta mer, kontakta gärna våra konsulter Rebecka Domeij, Jonas Dahlqvist eller Olof Junesjö.