Elin Fält

Samhällsutveckling med delaktighet i fokus

Jag upp­skat­tar ut­ma­ning­en i att få vara med och arbeta för en positiv sam­hälls­ut­veck­ling. De senaste åren har jag särskilt arbetat med uppdrag inom kompetensförsörjning samt vård och omsorg, vilket är något som jag brinner lite extra för och gärna fördjupar mig i ännu mer framöver. Min am­bi­tion är att vara lyhörd och nyfiken inför både ut­ma­ning­ar och möj­lig­he­ter som kan göra sam­häl­let till en bättre plats.

Governo ger mig möj­lig­het att vara med och bidra till­sam­mans med kom­pe­ten­ta kol­le­gor som delar samma passion som jag. Min för­hopp­ning är att jag genom mitt arbete på Governo får bidra till ett bättre sam­häl­le för fler. Dess­utom ger det mig sam­ti­digt möj­lig­het att vi­da­re­ut­veck­la mitt per­son­li­ga en­ga­ge­mang och utöka min kunskap för of­fent­lig sektor.

elin.falt@governo.se
072 146 63 93
Linkedin