Debattartikel om vikten av att digitalisera det svenska kulturarvet

Viktigt för demokratin att digitalisera det svenska kulturarvet

Governo har under 2020 haft förmånen att stötta Digisam i framtagandet av en debattartikel med fokus på att digitalisera kulturarvet på våra arkiv, bibliotek och museer. Nu finns artikeln att läsa i Dagens Nyheter.

Att genom digitala kanaler öka tillgängligheten skapar möjlighet för fler individer att ta del av vårt kulturarv, något som har visat sig vara extra värdefullt under coronapandemin då möjligheten att fysiskt besöka museum varit kraftigt begränsad.

Det krävs krafttag för att digitalisera kulturarvet och den samhällsviktiga information som förvaltas vid våra arkiv, bibliotek och museer och göra det användbart för alla medborgare, skriver styrgruppen för Digisam i debattartikeln i Dagens Nyheter.

”Alla, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av det kulturarv som format och formar vår samtid. Det är ytterst en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning och innovation och att rädda samhällsviktig information som annars riskerar att förloras för alltid.”

Debattartikeln är författad av Digisams styrgrupp, Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Ann Follin, överintendent, Statens museer för världskultur, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Joakim Malmström, överintendent, Naturhistoriska riksmuseet och Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet. Artikeln är ett led i en större satsning från Digisams sida på att synliggöra värdet av det digitala kulturarvet.

Det är Governos konsulter Maria Adenfelt, Ida Larsson och Elin Köhlberg som stöttat Digisam med framtagandet av artikeln.

– Digitalt kulturarv skapar värde för många, och denna debattartikel sätter strålkastarljuset på just det, säger Ida Larsson.

Här kan du läsa hela debattartikeln!

Läs mer om Digisams arbete här!