Stockholms stad

Innovationsledarutbildning för att stärka innovationsförmågan

Bakgrund till uppdraget

Stockholms stad bedriver sedan flera år ett arbete med att utveckla och främja innovationsförmågan i stadens verksamheter. En viktig kugge i detta är stadens kvalitetsprogram från 2022 där man förenat ständiga förbättringar, digitalisering och innovation. Programmet vägleder verksamheter och medarbetare i kvalitetsarbetet och det blir tydligt att innovation är viktigt för att stärka kvaliteten i verksamheter och för invånare.

Sedan 2020 har Stockholms stad genomfört utbildningsinsatser för att stärka kompetensen och förmågan att både leda och driva praktiskt innovations­arbete.

Vad gav vi för stöd till Stockholms stad?

Governo har, i samarbete med Amplify AB, genomfört innovationsledarprogram riktade både till förvaltnings- och bolagschefer och till nyckelpersoner som har roller där de stöttar och bidrar operativt och praktiskt i verksamheternas innovationsarbete.

Utbildningsprogrammen har utformats i nära dialog med Stockholms stads innovationsledning.

Under 2020-2022 låg fokus på att stärka de högre chefernas kompetens genom att generera nya och stärkta insikter och att bidra till handlingsförmåga ur ett strategiskt ledningsperspektiv. Ett utbildningsprogram som omfattade fyra halvdagar genomfördes vid tre tillfällen och totalt har ett 40-tal förvaltnings- och bolagschefer deltagit.

Programmet behandlade fyra teman: Innovation & innovationsledning, Våra innovationer och vad pågår i Stockholms stad? Vår innovationsledningsförmåga samt Det personliga ledarskapet & vägen framåt. Inför och mellan träffarna fick deltagarna göra vissa förberedelser, exempelvis kortare analyser och inläsning.

Ett viktig perspektiv var att stärka kunskapen på innovationsområdet generellt och om hur man som chef och ledare kan agera och bidra till ett förhållningssätt som stödjer innovativ utveckling och en stärkt innovationsförmåga.

Under 2023 låg fokus på nyckelpersoner som arbetar både strategiskt och mer operativt med innovation. Här utvecklade och genomförde Governo och Amplify en utbildningsserie som genomfördes vid tre tillfällen under 2023. Totalt deltog ett 60-tal personer.

Utbildningen handlade i stora drag om att skapa kunskap kring innovationsarbete, förstå grunderna i innovationsledning, innovationsledning som ledningssystem, rollen som innovationsledare samt verktyg och metoder som kan tillämpas i innovations­arbete.

Ett viktigt perspektiv var att ge deltagarna kännedom om och en möjlighet att testa konkreta verktyg som kan tillämpas i ett praktiskt innovationsarbete.

Governo genomförde och presenterade också fallstudier med exempel från olika verksamheter i staden där framgångsrikt innovationsarbete bedrivits. Genom dessa praktiska exempel på innovationsprojekt från verksamheterna ville vi lyfta fram möjligheterna och bidra med lärdomar av innovations­arbete inom staden för deltagarna.

Utbildnings­tillfällena varvade teori och interaktiva moment som grupp­övningar och diskussioner. Inför varje utbildningstillfälle ingick även hemuppgifter som förberedelse inför grupp­övningarna och som satte ljuset på innovation i relation till den egna verksamheten ur skilda perspektiv.

Syftet med utbildningen var att generera nya och stärka befintliga insikter om innovationsledning och bidra till handlingsförmåga ur både ett strategiskt och operativt perspektiv. Utbildningen fördelade sig på fem halvdagar där en av dessa genomfördes av Stockholms stad och då med fokus på utvecklingen internt i staden och innovations­ledning i relation till kvalitetsprogrammet.

Vad blev resultatet?

Ett hundratal chefer och medarbetare i Stockholms stad har under de senaste åren fått möjligheter att stärka sin förmåga att arbeta med innovation. Genom in­no­va­tions­le­dar­ut­bild­ning­en har Stockholms stad ökat den ge­men­samma för­stå­el­sen för vad in­no­va­tion är och varför det är av­gö­ran­de att stän­digt arbeta med stadens in­no­va­tions­för­må­ga. Ut­bild­ning­en har också stärkt nät­ver­kan­det inom och mellan för­valt­ning­ar och bolag i staden. I uppföljningar som gjorts har chefer och medarbetare även pekat på konkreta insatser och förändringar de genomfört efter utbildningarna: de har utvecklat organisation och processer, de har stärkt ledarskapet, de har kunnat stötta i utveckling på nya sätt och de har använt nya verktyg. Många deltagare poängterade också på vikten av att kontinuerligt utbyta erfarenheter och underströk kraften och möjligheten med samarbete i staden.

Vill du veta mer om uppdraget eller hur Governo kan stödja inom innovation, kontakta gärna vår konsult Pauline Nobel.

Här kan du också läsa mer om Vår syn på området Förnyelse & innovation.