Innovation – vad, varför och hur?

Innovation – vad, varför och hur?

Innovation är på mångas läppar och insikten om behovet av att innovera växer hela tiden. Men diskussioner om innovation kan lätt bli lite fluffiga och abstrakta. Vad är innovationsarbete i praktiken? Vilka gör jobbet? Under en period framåt kommer du få möta några personer på Governo som beskriver sin syn på saken!

Innovation i offentlig sektor är idag ett prioriterat område och kunskaperna om innovation och vikten av att innovera har ökat rejält de senaste åren. Vi ställde tre frågor om innovation till vår kollega Karin Hovlin, som har arbetat länge med innovation inom offentlig sektor, för att få klarhet i vad det är, varför vi behöver det och hur innovation kan stötta offentlig sektors utveckling!

Hej Karin! Vad är egentligen innovation i offentlig sektor?

– Det är en jättebra fråga! Innovation i offentlig sektor kan ta sig många olika former (precis som innovationer i andra sektorer). Det kan handla om nya sätt att tillhandahålla tjänster, om nya sätt att organisera verksamheter eller om nya processer.

En innovation är nya eller förändrade lösningar som svarar mot behov och som skapar ett värde. Ibland pratar man om att det ska vara något som är nytt, nyttigt och nyttiggjort. Det finns många innovationer som har en teknisk eller digital komponent men långt ifrån alla, nya arbetssätt kan till exempel vara en innovation. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av det nya och kan anta olika former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga. En innovation behöver inte vara helt ny, utan kan vara ny för en organisation eller ett sammanhang. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng.

Och vi ser mängder av innovationer i dag! I Örebro har man utvecklat nya lekparker tydligare utifrån barnens behov, i många kommuner använder man en digital lösning för nattillsyn och AI nyttjas för att upptäcka lässvårigheter tidigt genom att analysera ögonrörelser.

Varför ska man innovera i offentlig sektor?

– Det finns egentligen ett tydligt – och ett ganska enkelt – svar på den frågan: för att vi måste. Offentlig sektor – ja egentligen hela samhället – står inför betydande utmaningar: demografisk utveckling, miljö- och klimatutmaningar, kompetens­försörjning, trygghet och säkerhetsläget är några. Och det finns fler. För att möta dessa utmaningar räcker det inte att fortsätta att göra som vi alltid gjort. Här kanske vi justerar och förbättrar. Det ska vi fortsätta med och det kommer absolut leda till både kvalitets- och effektivitetsvinster. Men det räcker inte. Vi behöver också se hur vi kan möta behov som de som våra verksamheter är till för har, på nya sätt. Vi behöver tänka nytt kring både vad vi gör och hur vi gör det. 

Vad krävs av en organisation för att skapa en ökad innovationsförmåga bland medarbetarna?

– Det finns inget enkelt svar på frågan om hur man kan stärka innovationsförmågan i en organisation. Men det finns mycket kunskap och ofta finns en nära koppling till generella organisations- och ledarskapsfrågor. Det handlar om faktorer som kan möjliggöra innovation men som, om de saknas, kan innebära begränsningar.

Utöver det vill jag lyfta fram några fler viktiga faktorer:
  • Kunskap och förståelse från ledningsnivå. För att innovation ska kunna prioriteras i en organisation behövs också prioritering från ledningen. Detta förutsätter att det finns en god kunskap och förståelse om vikten av att arbeta med innovationer och vilka värden innovationer bidrar med till en organisation. Ledarskapet måste också förmå att entusiasmera och engagera!
  • En riktning som tydliggör varför vi ska arbeta med innovation och vilka områden som ska prioriteras. Det blir svårt om man säger ”nu ska vi jobba med innovation” utan att också peka ut strategiska områden, tydliggöra hur man ska arbeta osv. Här gäller det också att beakta styrning och uppföljning – hämmar eller främjar er styrning organisationens innovationsförmåga?  
  • En öppen och tillåtande kultur. En genuint modig organisation som tillåter misslyckande och att prova nya former av lösningar och angreppssätt kan underlätta nytänkande och nyskapande. En kultur där man är öppen för förändring och bejakar kreativitet och inte hamnar i uppfattningar som ”men så här har vi alltid gjort”.
  • En förmåga att ställa sig i målgruppernas [kunden, medborgarens… ] skor och förstå deras behov för att kunna skapa verkligt värde för dem. Hur kan ni bygga insikter om behov och hur nyttjar ni dem när ni utvecklar tjänster och lösningar? Kan ni involvera målgrupperna mer i utvecklingen av morgondagens lösningar?
  • Ett fokus på värde och värdeskapande! Vilken nytta och värde medför innovationerna? Och för vem? Hur ser vi till att vi verkligen realiserar dessa?
  • Delaktighet i innovationsarbetet. Det behöver finnas en bred förståelse för och förutsättningar att delta. Det kan handla möjlighet till erfarenhetsutbyte inom och utanför den egna verksamheten, tid för planerad reflektion, kombination/integration av formellt lärande (kurser) och informellt lärande i det dagliga arbetet till stöd för innovationsarbetet, stödjande chefer och verksamhetsstöd/system.

– Slutligen tycker jag det är viktigt att förstå (och acceptera) att innovationsarbete innebär ett utforskande där varken lösningar eller process är givna på förhand. Innovationsarbete innebär lärandeprocesser. Det är inte enkla linjära processer där vi på förhand vet hur arbetet kommer att ske. Det innebär att organisationen behöver hantera och förhålla sig till osäkerhet. Det här kan ibland vara utmanande i många verksamheter som har en tradition av att minimera risk och osäkerhet.

– Som sagt – det finns många olika faktorer att arbeta med för att skapa bra förutsättningar för innovation. Och det är jätteroligt att se att det händer så mycket i offentlig sektor i dag! Många organisationer arbetar både strukturerat och systematiskt och vi ser nya innovationer. Men givetvis finns det mer att göra för att både stärka och se till att vi tar vara på innovationskraften i offentlig sektor!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Karin Hovlin eller läs mer om hur vi på Governo arbetar med innovation här!