Hur ställer Sverige om till en god och nära vård?

En omvärldsspaning på vägen mot en god och nära vård

Stora delar av Governos arbete ställer krav på en kontinuerlig och systematisk bevakning av händelser i vår omvärld. Därmed arbetar vi aktivt med omvärldsbevakning i olika format för att hålla oss uppdaterade kring utvecklingen i samhället. Här lyfter vi ett av de ämnen vi bevakat – omställningen till en god och nära vård – och delar med oss av våra tankar och reflektioner runt den frågan.

Den 30 januari 2023 slöt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen en ny överenskommelse kring omställningen till en god och nära vård. Över 6 miljarder kronor avsätts för att finansiera omställningsarbetet mot en mer hållbar och effektiv hälso- och sjukvård.

I överenskommelsen för 2023 ses en viss förändring i resursallokering då kommunerna har fått mer medel jämfört med föregående år. Governo stöttar flera kunder i uppdrag kring omställningsarbetet, däribland Socialstyrelsen, SKR, Stockholm stad och Region Västerbotten.

BAKGRUND Omställningen till en god och nära vård är pågående, och syftar till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård samt en mer lättillgänglig vård med hög kontinuitet. Primärvården ses som första linjens vård och är en förutsättning för att möjliggöra att vården bedrivs utifrån patientens behov. Det behöver även ske en ökad samordning mellan regionens olika hälso- och sjukvårdsområden och den kommunala vården, såväl som socialtjänsten för att säkerställa en nära och tillgänglig vård.

FAKTA I årets överenskommelse för en god och nära vård återfinns fyra fokusområden; utveckling av den nära vården med primärvården som nav, goda förutsättningar för vårdens medarbetare, insatser inom ramen för vision e-hälsa 2025 och förstärkning av ambulanssjukvården.

Inom de två första fokusområdena avsätts drygt 3 miljarder vardera. Det avser bland annat att förbättra tillgängligheten i primärvården, vidareutbildning av specialistsjuksköterskor samt öka kontinuiteten och relationsskapande i hälso-och sjukvården. Vidare fokuserar överenskommelsen även på att samordna digitaliseringen av hälso- och sjukvården inom ramen för vision e-hälsa 2025 och stärka tillgängligheten av ambulanssjukvården över landet.

Governo har stöttat Socialstyrelsen i deras uppföljning av omställningsarbetet till en god och nära vård i regionerna och kommunerna genom att samla in arbetsmaterial till deras rapporter till regeringen.

Tips! Här kan du läsa mer om uppföljningen av en god och nära vård.

Vår kollega Johanna Stålö arbetar just nu med nära vård-frågor inom Stockholm stad. Hennes uppdrag är att samordna stadens arbete med en gemensam handlingsplan och målbild för god och nära vård. Vi frågade Johanna vilken den viktigaste nära vård-frågan framåt kommer vara?


– Uthållighet och förståelse för att omställningen mot god och nära vård kommer och behöver fungera på olika sätt runt om i landet. Kompetens och förståelse för vad god och nära vård är hos politiker och chefer är också nödvändiga förutsättningar för att bedriva omställningsarbetet, säger Johanna Stålö.

Här kan du läsa mer om ”Vår syn på” området vård och omsorg!