Två omställningar som rustar välfärden framåt

En ny vård och omsorg – en ny socialtjänst

Landets kommuner står idag inför ett stort förändringstryck. Den pågående demografiska utvecklingen med en växande befolkning och en ansträngd ekonomi, i kombination med stora pensionsavgångar och en minskande andel invånare i arbetsför ålder utgör en allt större utmaning när det gäller förutsättningar, exempelvis rörande kompetensförsörjning, för socialtjänst, vård och omsorg. Därtill kommer ytterligare utmanande förändringar i samhället som segregation, bostadsbrist, kriminalitet och otrygghet i utsatta områden. Detta ställer sammantaget nya krav på socialtjänsten som samhällets yttersta skyddsnät.

För att rusta välfärden inför dessa utmaningar pågår idag två större omställningsarbeten av arbetssätt i landets kommuner.

Den ena är omställningen mot en god och nära vård som pågår i landets kommuner och regioner genom ett intensivt utvecklingsarbete. En annan omställning består av förberedelserna inför implementering av den nya socialtjänstlagen, som utgör grunden för socialtjänstens verksamhet.

– Gemensamt för dessa två omställningar är först och främst att de är nödvändiga att genomföra för att framtidsäkra kommunernas service till invånarna, men också att de båda ställer krav på personcentrerade, förebyggande och samordnade insatser, berättar Johanna Stålö, konsult på Governo med mångårig erfarenhet av förändringsarbete inom samhällsområdet vård och omsorg.

– Båda omställningarna innebär en perspektivförskjutning och förändring i arbetssätt. En förutsättning för att lyckas med detta är ett strategiskt proaktivt tillvägagångssätt där utvecklingsarbete sker i nära samverkan mellan olika verksamheter och enheter och inte minst – tillsammans med invånare och brukare, berättar kollegan Rebecka Strandberg, även hon med mångårig erfarenhet av arbete med organisationsutveckling inom vård- och omsorgssegmentet.

Stöd i införandet av en ny socialtjänstlag

I juli 2025 förväntas en ny socialtjänstlag träda i kraft. Under 2024 och 2025 kommer kommunerna på olika sätt att behöva genomföra förberedelser inför implementering av den nya socialtjänstlagen. Det här kommer innebära att kommunerna behöver utveckla både arbets- och förhållningssätt och hur man organiserar verksamheter.

Hur kommunernas förutsättningar och behov för förändringsarbetet ser ut skiljer sig åt över landet. I februari 2024 beslutade regeringen att Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner för 2024 som får användas för läges- och behovsanalyser och planering inför den nya socialtjänstlagen. Governo har tagit fram ett koncept för hur vi kan stödja kommuner i detta arbete. Detta utgår från våra erfarenheter inom socialtjänst och omställningen mot god och nära vård, men också pågående uppdrag gällande nuläges- och behovsanalyser inför införandet av en ny socialtjänst. Konceptet består av tre övergripande faser:

Arbetet utmynnar i en handlingsplan med konkreta aktiveter inom de områden som är aktuella för den specifika kunden som tydliggör det förändringsarbete som kommer behövas.

Är du intresserad eller har frågor, vi kan givetvis anpassa upplägg utifrån era behov – kontakta någon av våra konsulter Johanna Stålö och Rebecka Strandberg.