En helhetssyn kring omställningen till en god och nära vård

En omställning som omfattar flera områden i samhället

Begreppet ”god och nära vård” används flitigt idag i samhället och även hos oss på Governo. Begreppet handlar om den omställning som regeringen beslutat ska ske för att vården och omsorgen i samhället ska organiseras och ske mer utifrån individens behov. Men även andra samhällsområden än sjukvården berörs stark av begreppet – låt oss på Governo förklara hur! Vi har intervjuat vår kollega Rebecka Strandberg . Hon har flera års erfarenhet av arbete med uppdrag för exempelvis Socialstyrelsen och delar här med sig av sina erfarenheter och reflektioner.

God och nära vård – vad är det vi pratar om?

– God och nära vård kan beskrivas som en målsättning för den omställning som nu pågår inom vården och omsorgen runt om i landet –  på lokal, regional och nationell nivå. Målsättningen handlar om att vården än mer ska organiseras och bedrivas utifrån invånarnas behov. Målet är att vården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet. Här ingår också att vården ska arbeta hälsofrämjande och bidra till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa – och på så sätt minska behovet av vård i framtiden.

”God och nära vård kan beskrivas som en målsättning för den omställning som nu pågår inom vården och omsorgen runt om i landet –  på lokal, regional och nationell nivå. Målsättningen handlar om att vården än mer ska organiseras och bedrivas utifrån invånarnas behov. Målet är att vården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet.

Man kan säga att det handlar om ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Arbetet präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och utgår från individens behov och förutsättningar. Det är med den utgångspunkten som insatser sedan anpassas efter individen.

För att lyckas med det här så räcker det inte med att se god och nära vård som en omställning som ska ske inom vården. God och nära vård berör även omsorgen och många andra delar av socialtjänst, skola, förskola och andra verksamheter där man arbetar med olika typer av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Omställningen mot en god och nära vård berör alltså inte alls bara vård – som själva namnet indikerar.

När vi jobbar med att stötta kunden inom god och nära vård – vad är det vi konkret hjälper kunden med då?

– Vi arbetar med kunder som på olika sätt är involverade i omställningen mot en god och nära vård på statlig, regional och kommunal nivå. Hur våra kunders behov ser ut beror mycket på vart de befinner sig och om deras uppdrag ligger på nationell eller lokal nivå.   

– Under flera år har vi bland annat stöttat Socialsyreslen i deras arbete med att följa omställningen i landet. Då har vi haft möjlighet att i ett urval av regioner och kommuner göra olika typer av fördjupande studier för att undersöka hur de arbetar med de här frågorna, tex: hur organiseras arbetet, vad har omställningen hittills bestått i, vilka goda exempel finns och vilka utmaningar upplever man?

– När vi arbetar på uppdrag av en region eller en kommun handlar det ofta om att ta fram någon typ av nulägesbild: Hur ser behoven ut i verksamheten/hos invånarna? I nästa steg handlar det ofta om att ta fram en målbild eller ett börläge samt stötta i arbetet för att kunden ska få framdrift i förflyttningen mot en mer nära, personcentrerad och samordnad vård.

Ur ett samhällsperspektiv – vad behöver man fokusera på när det kommer till att få till en god och nära vård – för att lyckas?

Insatser för god och nära vård ofta är gränsöverskridande och utmanar de organisatoriska stuprören. Men, eftersom det krävs en förflyttning där många olika aktörer och verksamheter från olika huvudmän är involverade – så är det viktigt att ha ett helhets- och systemperspektiv i omställningsarbetet. Annars finns en risk att invånarnas hela behov inte fångas upp och att fokus hamnar på primär­vården, snarare än att se på vård- och omsorgssystemet i sin helhet.

– Sedan kan det vara värdefullt att fundera över vilka ord som används för att beskriva omställningen. Många pratar om god och nära vård eller bara om nära vård, men det är också många andra ord som används i berörda verksamheter. Kommunerna arbetar med omsorg, stöd och service, olika typer av insatser samt proaktivt och hälsofrämjande arbete inom ramen för äldreomsorgen, LSS, skola, fritid, förskola med mera. Det är med andra ord väldigt många kommunala verksamheter som behöver känna sig berörda och delaktiga i omställnings­arbetet. Det är därför viktigt att hitta sätt att inkludera alla dessa verksamheter som har en avgörande roll i att uppnå målen och att omställningen blir hållbar på sikt.

Vill du veta mer om hur vi stöttar våra kunder inom god och nära vård? Kontakta gärna Rebecka Strandberg. Läs även gärna mer om Vår syn på området vård och omsorg här.