Lunds socialförvaltning

Genomlysning av Lunds socialförvaltning

Socialförvaltningen i Lund stödjer medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser. Förvaltningen har drygt 600 anställda och sorterar under kommunens socialnämnd.

Bakgrund till uppdraget

Socialförvaltningen gav Governo i uppdrag att göra en genomlysning av förvaltningen, inklusive bland annat organisationen, verksamheten och chefsstrukturen. Governo skulle analysera hur verksamheten fungerar, i syfte att säkerställa förvaltningens förmåga att möta framtidens utmaningar för socialtjänsten och att förvaltningen arbetar ändamålsenligt. Uppdraget genomfördes från oktober 2018 till mars 2019.

Men Governo pekade även på vissa behov av att utveckla förvaltningens organisation och arbetssätt

Hur stöttade vi Lunds socialförvaltning?

I det stora hela gav utredningen en positiv bild av Lunds socialförvaltning. Den övergripande slutsatsen var att förvaltningen i stort sett fungerar väl. Men Governo pekade även på vissa behov av att utveckla förvaltningens organisation och arbetssätt. I mycket handlade det om utmaningar som är generella i socialtjänsters verksamhet, som att man både måste ha en helhetssyn på brukaren och en djupgående kunskap om olika problemtyper.

Governo pekade också på att Lunds socialförvaltning har behov av att utveckla samarbetet i individärenden och att bättre ta till vara organisationens samlade kompetens.

Ladda ner och läs gärna rapporten här!

Kontakta gärna Svante Eriksson för mer information.