Vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete inom IoT-området

Vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete inom IoT-området

Den smarta staden och den smarta re­gi­o­nen är begrepp som blir allt van­li­ga­re i det of­fent­li­ga Sverige. IoT-system för­enklar i allt från kon­troll och styr­ning av trafik till mätning av bad­vat­ten­tem­pe­ra­tur. Men i takt med ökad användning ökar även de risker vi exponerar oss mot. Governo har därför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR tagit fram en väg­led­ning för informationssäkerhet inom IoT-området.

I takt med att IoT-tekniken utvecklas skapas helt nya möjligheter för kommuner och regioner att ge service och utveckla sin verksamhet. Möjligheterna är nästan oändliga men redan nu finns många lösningar på plats ute i stadsmiljön. Denna utveckling ställer dock också helt nya krav på offentliga aktörer som vill nyttja dessa lösningar – särskilt utifrån informationssäkerhetsperspektivet. För att stödja kom­mu­ner och re­gi­o­ner i detta arbete tog SKR till­sam­mans med RISE ini­ti­a­ti­vet till en helt ny väg­led­ning: Klassa för IoT – Nor­ma­tiv väg­led­ning för sys­te­ma­tiskt in­for­ma­tions­sä­ker­hets­ar­be­te.

Go­ver­nos kon­sul­ter Marika Was­ser­man och Olof Junesjö har till­sam­mans med in­for­ma­tions­sä­ker­hets­bo­la­get Cer­tez­za varit an­sva­ri­ga för fram­ta­gan­det av väg­led­ning­en. Vi är väldigt stolta men också nyfikna på vad ni tycker! Har du syn­punk­ter eller frågor – hör av dig till Marika eller Olof.

Ladda ner och läs vägledningen här!