En utveckling från hemsjukvård till hälso- och sjukvård i hemmet?

Ny rapport om läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård

Governos konsult, Dag Norén, med lång erfarenhet av utveckling av samordnad vård och omsorg riktad till mer komplicerade patient- och brukargrupper, har på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram en rapport om läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård.

BAKGRUND Över hela landet finns det stora utmaningar med att få till ett fungerande läkarstöd från såväl primärvården, som specialistvården i övrigt, till den kommunalt drivna hälso- och sjukvården som omhändertar de mest sjuka patienterna. Frågan har aktualiserats än mer efter de kriser som har uppstått ur coronapandemin.

Dag Norén, konsult, Governo

I denna rapport granskas olika alternativ av pågående angreppssätt som syftar till att komma åt denna kritiskt viktiga fråga. Med fokus på den kommunala hemsjukvården lämnas ett antal rekommendationer till hur ett mer systematiskt och hållbart stöd kan ges i ett fortsatt utvecklingsarbete – initiativ som måste bygga på ett mer gemensamt ansvar och en förbättrad samverkan – en ny form av hälso- och sjukvård i hemmet.

Här kan du läsa mer samt ladda ner rapporten!