Kunskapskväll med kvalitet och skrivande i fokus

Kunskapskväll med kvalitet och skrivande i fokus

Vi på Governo ägnade torsdagskvällen åt att diskutera och skrivande och kvalitet, ett viktigt men också svår­de­fi­ni­er­bart område. För vad är egent­li­gen kva­li­tet? Under kvällen fick vi också ett spän­nan­de och ut­veck­lan­de besök av Språk­kon­sul­ter­na

Vi på Governo arbetar stän­digt med att kom­pe­tens­ut­veck­la oss själva och varand­ra, vi ser kun­skaps­del­ning som något själv­klart. Det är oerhört viktigt för att stärka oss som med­ar­be­ta­re och bolag. Som en del i detta har vi kun­skaps­kväl­lar eller kun­skaps­fru­kostar där vi för­kov­rar oss i olika ämnen re­la­te­rade till vår roll som ma­na­ge­ment­kon­sul­ter. Denna gång var det dags att fo­ku­se­ra på skri­van­de och kva­li­tet.

– Det blev en lyckad kväll där vi som bolag tog oss tid att granska våra metoder och re­flek­te­ra kring vårt eget skri­van­de – för vem skriver vi, hur skriver vi och kan ar­bets­sät­ten se olika ut för olika per­so­ner? Vi fick flera kon­kre­ta tips för hur vi kan bli ännu bättre på att skriva och hur viktigt det är att budskap når ut och att det fram­ställs på ett till­gäng­ligt sätt. Det vi skriver måste vara begripligt! Det var verkligen en lä­ro­rik och rolig kväll! säger Karin Hovlin, partner på Governo.

Några tips från Språkkonsulterna! Skriv begripligt och använd gärna målande mellanrubriker – och ta det viktigaste först i en text!

Kvalitet och skrivande – vad tar du med dig från kvällen?

– Det var mycket! Först och främst kanske värdet av att ha den här typen av dialog med kollegor och experter. Vi behöver ständigt reflektera och utveckla tillsammans – det är otroligt givande! Sen fick jag flera kon­kre­ta verktyg och ledord att använda, till exempel att lyfta bud­ska­pet ti­di­ga­re i en text och att använda mig mer av mel­lan­ru­bri­ker. Det var roligt att också få lite beröm av Språk­kon­sul­ter­na att vi fak­tiskt är goda skri­ben­ter redan idag! Men kanske var påminnelsen om att vi alltid måste ha mottagarens behov och situation i fokus när vi skriver, det allra viktigaste, säger Karin Hovlin

Nyfiken på Språkkonsulterna och hur de kan stötta skrivandet hos er? Läs mer här!