Örebro kommun

Innovationsutbildning för Örebro kommun

Bakgrund till uppdraget

Hur kan Örebro kommun stärka medarbetares förmåga att arbeta med innovation? I Örebro kommun, precis som i många andra delar av offentlig sektor, finns både ett växande intresse för och en ökad insikt kring behovet av innovation. Som ett steg på vägen mot en mer innovativ organisation samt för att stärka insikter och kunskap inom området ville Örebro kommun genomföra en utbildning under hösten 2020. Governo fick i uppdrag att hålla i denna.

”En viktig del var att utbildningen skulle bidra till en ökad teoretisk kompetens, men att den även skulle stimulera nyfikenhet och till att ”börja göra” – gärna över verksamhetsgränser. Så blev det också!”

Cathrin Andersson, utvecklingsstrateg och certifierad Innovationsledare på Örebro kommun.

 

Hur stöttade vi Örebro kommun?

I nära dialog med kommunen utvecklade vi innehållet i utbildningen. En viktig utgångspunkt var att blanda teori och praktik, att knyta an till deltagarnas vardag och att uppmuntra till dialog och reflektion.

Vid fyra utbildningstillfällen arbetade Governo tillsammans med deltagarna för att öka förståelsen för grunderna inom innovationsledning, skapa samsyn kring ett antal begrepp inom området samt för att inspirera i det fortsatta arbetet med innovation inom kommunen.

Mellan ut­bild­nings­till­fäl­le­na fick del­ta­ga­re i uppgift att arbeta med vissa frågor för att re­flek­te­ra kring de te­ma­om­rå­den som dis­ku­te­rats samt ut­veck­la tankar i sitt dagliga arbete. Genrebild från Unsplash.

Frågor som berördes under utbildningen var bland annat: Vad är egentligen innovation och vad präglar en organisation som är framgångsrik i att arbeta med innovation? Mellan utbildningstillfällena fick deltagare i uppgift att arbeta med vissa frågor för att reflektera kring de temaområden som diskuterats samt utveckla tankar i sitt dagliga arbete.

Vi hade även en kontinuerlig dialog med Örebro kommun och deltagarna för att utveckla innehållet och skapa de bästa förutsättningarna för att inspirera och stärka kunskaperna till att bli än mer innovativa i sin verksamhet och i sitt dagliga arbete.

– En viktig del var att utbildningen skulle bidra till en ökad teoretisk kompetens, men att den även skulle stimulera nyfikenhet och till att ”börja göra” – gärna över verksamhetsgränser. Så blev det också! Kombinationen blev till en bra helhet, som även fungerade utmärkt att genomföra digitalt, säger Cathrin Andersson, utvecklingsstrateg på Örebro kommun och fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda, och fortsätter nu arbetet internt tillsammans med deltagarna i ett nybildat nätverk för innovationsstöd. Det blir ett sätt att bygga vidare på det utbildningen gav och samtidigt stimulera ökad samverkan.

 

Kontakta gärna Karin Hovlin för mer information.