Inspektionen för vård och omsorg

Kartläggning och analys av aktörer inom HVB och stödboende för ensamkommande

Inspektionen för Vård och omsorg är Sveriges tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Bakgrund till uppdraget

Under 2015 ansökte ett rekordstort antal ensamkommande om asyl i Sverige. För att möta den ökade tillströmningen startades ett stort antal HVB-hem runt om i kommunerna och stödboende inrättades som ny placeringsform. Därefter, i takt med att antalet ensamkommande blev färre, har etableringen av HVB och stödboende minskat. Mot bakgrund av detta önskade IVO genomföra en undersökning av de aktörer som under 2018/2019 fick beviljat tillstånd att driva HVB och/eller stödboende för ensamkommande får att få ökad kunskap i huruvida aktörerna hade startat boende i enlighet med tillståndet, och om inte- varför.

Hur stöttade vi Inspektionen för vård och omsorg?

Governo fick i uppdrag att göra undersökningen och genomförde intervjuer med HVB-aktörer och en enkätundersökning riktad till aktörer med beviljat tillstånd att driva stödboende. Resultaten visade bland annat att majoriteten av HVB-aktörerna aldrig startade någon verksamhet på grund av den kraftigt minskade efterfrågan på platser. Behovet av platser på stödboende är något större och här är också frekvensen för startad verksamhet också högre.


Kontakta gärna Johanna Stålö
för mer information.