Regeringskansliet

Innovationsstrategier i stadsutveckling

På uppdrag av den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande har Governo stöttat med processledning för att ta fram innovationsstrategier i två stadsutvecklingsprojekt.

Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) är en statlig utredning under Finansdepartementet som har till uppdrag att underlätta för kommuner att få till ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Ett område handlar om att underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling.

Utredningen gav under hösten 2019 Governo i uppdrag att stötta Gävle kommun och Härryda kommun i ett arbete att ta fram innovationsstrategier. I Härryda var fokus på den stadsutveckling som sker i Landvetter Södra, i Gävle stadsutvecklingsområdet Näringen. Arbetet syftade också till att fungera som pilotprojekt för att undersöka förutsättningarna för innovationsstrategier i stadsutvecklingsprojekt.

 

Hur stöttade vi utredningen och kommunerna?

Fokus i uppdraget har varit att stötta med processledning och att påbörja konkretiseringen av respektive kommuns innovationsstrategi. För att genomföra detta började vi först med en behovsinventering kopplats till innovationsarbetet i respektive stadsutvecklingsprojekt.

Tillsammans med kommunerna och deras projektgrupper genomförde vi workshops med frågor kopplade till fokusområden för innovation, prioriteringar och syfte med en innovationsstrategi.

Arbetet resulterade i ett första utkast till innovationsstrategi som de bägge organisationerna kan utgå från i sitt fortsatta arbete. Arbetet resulterade även i en ökad kunskap om att ta fram innovationsstrategier kopplat till stadsutvecklingsprojekt.

Governos observationer och reflektioner kring processen överlämnades till utredningen och har använts vidare i arbetet med innovation inom hållbar stadsutveckling.

 

Kontakta gärna Karin Hovlin för mer information.