Universitets- och högskolerådet (UHR)

Ett uppdrag med stark nybyggaranda

Vår kund
Universitets- och högskolerådet (UHR) är en myndighet under utbildningsdepartementet. De arbetar brett med uppdrag inom utbildningsområdet med fem huvudsakliga arbetsområden där bland annat högskoleprovet och antagning till universitet och högskolor ingår.
Bakgrund till uppdraget

Under 2020 fick UHR i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt prov för grundläggande behörighet (GBP) för högskolestudier. Under 2022 och 2023 pågår en försöksverksamhet bestående av två provtillfällen som sker i samverkan med fem lärosäten. Provtillfällena kommer senare utvärderas och ligga till grund för ett eventuellt permanent införande av provet. Governo fick i uppdrag att utvärdera och sammanställa de erfarenheter från den första provomgången som gick av stapeln den 9 oktober 2022. Detta för att kunna ta del av lärande exempel och belysa justeringar som kan behövas inför provomgång två.

Hur stöttade vi kunden?

Uppdraget avser att bidra till ett fortsatt framgångsrikt arbete med GBP. Utvärderingen har genomförts för att få en uppfattning om hur myndigheten har arbetat med uppdraget GBP på en övergripande nivå, detta genom att fokusera på mottagande, uppbyggnad och verkställande av GBP.

Vi har haft givande samtal med involverade lärosäten, personal i projektgruppen på UHR samt med provkonstruktörerna för att få en övergripande bild av vad som kan ses som lärdomar samt vilka områden som bör utvecklas. Dels inför nästa provomgång, dels för myndigheten i stort.

Vad blev resultatet?

Leveransen involverade mycket positiva inslag från involverade parter, samt från provskrivarna. Det finns en generellt positiv bild av UHR:s arbete med GBP samt många styrkor i det sätt på vilket arbetet med försöksverksamheten har organiserats. Vikten av ett agilt arbetssätt och en engagerad och drivande projektledare i kombination med en kompetent projektgrupp med stort engagemang för uppgiften har varit den främsta framgångsfaktorn. Vidare har kulturen inom både projektgruppen och i myndigheten i stort bidragit till ett framgångsrikt arbete med GBP. Samtliga intervjupersoner betonar värdet av att få bidra i arbetet med att ta fram ett helt nytt prov och anger att arbetet med GBP har varit framgångsrikt.

 

Kontakta gärna Ida Larsson eller David Blomgren för mer information.