Hur ska myndigheternas digitala tjänster möta samhällets behov?

Hur ska myndigheternas digitala tjänster möta samhällets behov?

Stora delar av Governos arbete ställer krav på en kontinuerlig och systematisk bevakning av händelser i vår omvärld. Därmed arbetar vi aktivt med omvärldsbevakning i olika format för att hålla oss uppdaterade kring samhällsutvecklingen. Här lyfter vi ett av de ämnen som vi har bevakat – Riksrevisionens rapport gällande myndigheters digitala tjänster.

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” – så lyder riksdagens beslutade mål för Sveriges arbete med digitalisering. Trots den tydliga visionen har Sverige tappat flera placeringar i internationella mätningar av offentliga digitala tjänster. Det indikerar att den svenska digitala utvecklingen inte ligger i fas med förväntningarna. Riksrevisionens senaste granskning: ”Digitala tjänster till privatpersoner – stora utvecklingsmöjligheter för statliga myndigheter” visar att det finns utvecklingsområden för statliga myndigheter gällande digitala tjänster som riktar sig till privatpersoner.

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

Mötet mellan medborgare och myndighet sker alltmer digitalt vilket ställer högre krav på att myndigheter kan tillhandahålla effektiva och tillgängliga alternativ online. I Riksrevisionens granskning framgår att digitaliseringsgraden måste höjas då flera tjänster till privatpersoner inte finns tillgängliga digitalt och det förekommer stora skillnader mellan myndigheters utveckling av e-tjänster. Ett ökat samarbete mellan myndigheter kan vara en väg för att erbjuda bättre tillgänglighet för användare och mer kvalitetssäkra tjänster.

Myndigheterna kan bli ännu bättre på att göra kostnadsnyttoanalyser vid beslut om införande och utveckling av digitala tjänster. Att ställa om och utforma digitala alternativ är ofta resurskrävande men genom kostnadsnyttoanalyser kan bättre prioriteringar göras, både ur ett ekonomiskt perspektiv och utifrån användarens behov. 

Förbättringsmöjligheter:

  • Höja digitaliseringsgraden
  • Ökat myndighetssamarbete
  • Fler kostnads- och nyttoanalyser

Enligt Riksrevisionen krävs arbete på flera olika nivåer för att kunna nå riksdagens digitaliseringsmål. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som inrättades för att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen kan ha en viktig roll framåt i rollen som vägvisare, men det kräver att Digg tilldelas verktyg för att påverka andra myndigheters digitaliseringsarbete. Riksrevisionens rapport visar att Digg:s arbete inte fått något större genomslag bland andra myndigheter och det krävs en mer långsiktig styrning av Digg från regeringens sida. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen klargör vilken roll Digg ska ha och utformar styrningen av myndigheten i linje med denna roll.

För att snabba på digitaliseringsarbetet krävs ett proaktivt arbete och åtgärder på systemnivå. Staten behöver se över lagstiftning och komma med initiativ för nya regelverk som gynnar snarare än hindrar utvecklingen.

Vår kollega Olof Junesjö har 15 års er­fa­ren­het av att arbeta med offentlig sektors di­gi­ta­li­se­ring. Vi frågar Olof hur Sverige kan nå målet att bli världsledande inom området.

– Historiskt har den svenska förvaltningsmodellen tjänat oss väl inom digitaliseringsområdet. Självstyrande myndigheter med tydliga mandat har kunnat utveckla tjänster som skapar nytta och värde för många medborgare och företag. Däremot delar jag Riksrevisionens bild av att en tydligare styrning från regeringen avseende området är önskvärd samt att det är viktigt att ge ett klarare mandat och finansiering till DIGG för att stötta i myndigheters digitalisering.

– Utöver det har jag stora förhoppningar på strukturen för förvaltningsgemensam digital infrastruktur (Ena) kan bidra med viktiga byggblock i att skapa effektivare och mer målgruppstillvända tjänster, avslutar Olof Junesjö.

Denna omvärldsspaning har sammanställts av Governos praktikanter för vårterminen 2023; Jennifher Adén, Moa Callenmark och Evelina Höglund.