Nu lanserar vi Insikt!

Governo lanserar nytt dotterbolag för datadriven utveckling och analys inom offentlig sektor

Idag måndag den 24 juni 2024 presenterar Governo AB lanseringen av sitt nya dotterbolag, Governo Insikt. Governo Insikt kommer att specialisera sig på datadriven utveckling, analys och AI för att effektivisera och höja kvaliteten inom vård, skola, trafik, stadsutveckling och stödfunktioner, och andra verksamhetsområden inom offentlig sektor.

Governo har sedan starten 2009 arbetat med att stödja offentliga organisationer i deras digitala transformation. Redan i en rapport till Vinnova 2018 identifierade vi AI:s enorma potential att förändra offentlig sektor. Med lanseringen av Governo Insikt ökar Governo sitt fokus för att hjälpa till att stänga gapet mellan offentlig sektor och den globala teknikutvecklingen.

– Vi ser en enorm möj­lig­het att för­änd­ra och för­bätt­ra hur of­fent­lig sektor fun­ge­rar med data som grund, säger Ca­ro­li­ne An­ders­son, vd för Governo och utsedd till ’Årets VD 2021’.

– Genom att fo­ku­se­ra på att ge hand­lings­kraft kring AI och da­ta­dri­ven ut­veck­ling kan vi hjälpa kom­mu­ner, re­gi­o­ner och myn­dig­he­ter att bli mer ef­fek­ti­va och att le­ve­re­ra bättre tjäns­ter till med­bor­gar­na.

Of­fent­lig sektor kan komma i kapp AI-ut­veck­ling­en

Governo Insikt ser stora möj­lig­he­ter i att hjälpa svenska kom­mu­ner och andra of­fent­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner att im­ple­men­te­ra AI-lös­ning­ar som adres­se­rar spe­ci­fi­ka behov. Ett ak­tu­ellt område är be­kämp­ning av väl­färds­brott, där AI och ma­ski­nin­lär­ning kan spela en av­gö­ran­de roll i att upp­täc­ka och för­hind­ra fel­ak­ti­ga ut­be­tal­ning­ar. Enligt DIGG (Myn­dig­he­ten för digital för­valt­ning) be­räk­nas po­ten­ti­a­len med AI inom of­fent­lig sektor ha ett värde på cirka 140 mil­jar­der kronor.

– Årligen be­räk­nas omkring 15–20 mil­jar­der kronor betalas ut fel­ak­tigt från väl­färds­sy­ste­men och cirka 90 procent av det skat­ta­de be­lop­pet upp­skat­tas bero på att fel­ak­ti­ga upp­gif­ter ligger till grund för ut­be­tal­ning­ar­na, säger Malin Lind­ström, vd för Governo Insikt. Genom att använda AI kan vi iden­ti­fi­e­ra mönster och av­vi­kel­ser i stora da­ta­mäng­der, vilket ger för­ut­sätt­ning­ar att förena god service med ef­fek­ti­va kon­troll­funk­tio­ner som för­hind­rar bi­drags­brott och fel­ak­ti­ga ut­be­tal­ning­ar.

Fram­ti­dens ar­bets­sätt och be­sluts­fat­tan­de

För att på bästa sätt bistå of­fent­lig sektor i att nyttja data kommer Governa Insikt att erbjuda såväl kon­sult­tjäns­ter som skräd­dar­syd­da pro­duk­ter, da­ta­mo­del­ler och ana­ly­ser. Syftet är att bygga den kom­pe­tens och de struk­tu­rer som krävs för att driva da­ta­dri­ven ut­veck­ling framåt – mot bättre beslut och mer ef­fek­ti­va pro­ces­ser.

– All den data som of­fent­lig sektor sitter på är en guld­gru­va för analys och in­sik­ter som kan an­vän­das både till för­bätt­ring­ar och för radikal in­no­va­tion. säger Malin Lind­ström. Genom att arbeta nära våra kunder och ge­nom­fö­ra för­änd­ring­ar utifrån deras interna och externa data kan vi sä­ker­stäl­la att den används på ett mer än­da­måls­en­ligt och ef­fek­tivt sätt – för ökad sam­hälls­nyt­ta.

Vill du veta mer om Governo Insikt?
Väl­kom­men att kon­tak­ta oss!

Malin Lind­ström, vd Governo Insikt
E-post: malin.linds­trom@governo.se
Telefon: 070-728 20 74

Ca­ro­li­ne An­ders­son, vd Governo AB
E-post: ca­ro­li­ne.an­ders­son@governo.se
Telefon: 076-555 84 25