Governo stöttar Adoptions-
kommissionen

Spännande uppdrag med fokus kartläggning

Ett tydligt avgränsat uppdrag och en stabil finansiering. Det är två av slutsatserna i Governos kartläggning om framgångsfaktorer för att etablera och driva ett kompetenscentrum långsiktigt.

Governo har under december och januari genomfört en kartläggning åt Adoptionskommissionen. Kommissionen har regeringens uppdrag att utreda oegentligheter i den svenska adoptionsverksamheten och behovet av stöd till adopterade. Under utredningstiden har flera aktörer framfört att stödet för adopterade bör samlas i ett nationellt kompetenscentrum.


Våra Governo-kollegor Ola Gustavsson och Malin Lindström har därför stöttat Adoptionskommissionen med en kartläggning av åtta svenska kompetenscentrum. Närmare bestämt har centrumens etablering och organisering undersökts genom dokumentstudier och intervjuer.

Governos slutrapport utgör underlag för Adoptionskommissionens eventuella förslag i slutbetänkandet som redovisas till regeringen senast den 16 december 2024.

Läs mer om Adoptionskommissionens uppdrag här och här!