Socialstyrelsen

Uppföljning av stöd till ett bättre resursutnyttjande

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet som ska stödja, utveckla och styra hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Vilken var bakgrunden till uppdraget?

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att följa överenskommelserna om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2016–2018 och överenskommelsen om goda förutsättningar för vårdens medarbetare 2018. Överenskommelserna har benämnts professionsmiljarden och personalmiljarderna.

Målet med uppföljningen har varit att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur regionerna arbetar med de utvecklingsområden som prioriterats genom överenskommelserna och att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i detta utvecklingsarbete.

Syftet har varit att ge regeringen kunskapsunderlag för framtida beslut och inriktning samt att ge regionerna underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Hur stöttade vi?

Governo har bistått Socialstyrelsen i planering och genomförande av fallstudier och intervjuer med nyckelpersoner i samtliga regioner. Resultatet har sammanställts och analyserats som underlag för Socialstyrelsens årliga rapportering till regeringen, rapporter som du kan ta del av på Socialstyrelsens hemsida.

För mer information kontakta gärna Beda Andersson.