Behov av en ny beredskapssektor

Behov av en ny beredskapssektor

Nyligen lämnade den statliga Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap över ett delbetänkande till energi- och näringsminister Ebba Busch. Utredningen föreslår bland annat att en ny beredskapssektor för industri, bygg och handel ska skapas och att Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Boverket får nya ansvar inom det civila försvaret. Governo har haft förmånen att stötta utredningen med analyser som handlar om Tillväxtverkets och SGU:s roll i den tilltänkta beredskapssektorn.

I dagsläget finns tio beredskapssektorer. Utredningen anser att det i det nuvarande beredskapssystemet saknas tre viktiga samhällsfunktioner:  industri, bygg och handel. I betänkandet föreslås därför att en ny sektor skapas för att komplettera de befintliga.

– Vikten av beredskapsarbetet ökar kraftigt i samhället i stort. Både myndigheter och näringslivet har en viktig roll i detta arbete. På Governo, ser vi en ökad efterfrågan på stöd kring beredskapsfrågor. Det har därför varit extra spännande och givande att stötta utredningen kring hur organiseringen av beredskapen på nationell nivå kan utvecklas säger Matilda Jonung, projektledare för uppdraget.

De analyser som Governo genomfört handlar om Tillväxtverkets och SGU:s specifika roll och potential i den nya beredskapssektorn. Vi bedömde att Tillväxtverket och SGU skulle vara värdefulla tillskott till beredskapssystemet. Båda myndigheterna behöver dock utvecklas för att på ett bra sätt kunna möta näringslivets och det övriga samhällets behov av stöd för att säkerställa tillgången till samhällsviktiga varor och tjänster i kris, höjd beredskap och krig.

I linje med Governos underlag föreslår utredningen att myndigheterna utses till beredskapsmyndigheter. Tillväxtverket föreslås bli sektorsansvarig myndighet.

Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 31 oktober 2024.