Nyfiken på hur AI kan stötta din organisation?

Välkommen till vårt AI-nätverk!

Vill du bredda dina kunskaper kring artificiell intelligens och få redskap och förståelse för hur AI kan påverka din organisation? Vill du möta andra nätverksdeltagare från offentlig sektor och bolla idéer och dela kunskaper kring AI? Då ska du ansöka om medlemskap i Governos AI-nätverk!

Vi er­bju­der en platt­form för att mötas, dis­ku­te­ra och lära till­sam­mans om AI – en in­no­va­tion som kommer för­änd­ra hela sam­häl­let i grunden. Genom nät­ver­ket får du ta del av det senaste inom AI-området – na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt – med fokus på of­fent­lig sektor.

På våra träffar, som sker fyra gånger per år och nu under pandemin helt digitalt, så deltar olika föreläsare från ett varierande spektrum av organisationer och delar med sig av sina utmaningar och kunskaper kring AI. Vid träffarna deltar också Governos vd Caroline Andersson och vår konsult Rebecca Hagberg samt vår internationelle AI-rådgivare Göran Lindjö.

”I de föreläsningar och diskussionsämnen vi väljer strävar vi efter att få in många perspektiv på AI. Det är allt från hur AI påverkar samhället och välfärden ända till praktiska aspekter. Föreläsarna genererar många tankar som utifrån deltagarnas olika utgångspunkter leder till intressanta diskussioner om bland annat möjligheter och hinder. Eftersom användningen av AI utvecklats snabbt under en kort period kan man dra nytta av att diskutera egna och andras aktuella erfarenheter.”

Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare

FAKTA Go­ver­nos AI-nätverk är ett forum för att öka kun­ska­pen om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, utbyta er­fa­ren­he­ter mellan del­ta­gar­na och ge för­ut­sätt­ning­ar samt kon­kre­ta verktyg för ett aktivt och fram­gångs­rikt arbete i den egna or­ga­ni­sa­tio­nen. Mål­grup­pen för nät­ver­ket är fram­förallt ledare i of­fent­lig sektor som arbetar med AI, samt or­ga­ni­sa­tio­ner som på olika sätt stöttar sådant arbete.

”Nät­ver­ket har varit ett aktivt boll­plank och har hjälpt mig att hitta väg­led­ning, genom de fina re­la­tio­ner­na man skapar med del­ta­gar­na, men också genom alla in­tres­san­ta talare som Governo bjuder in. Vi har också roligt. Det gillar jag!”

Ruth Laporte, Strateg di­gi­ta­li­se­ring, Region Stock­holm, Hälso- och sjuk­vårds­för­valt­ning­en

Vi välkomnar just nu fler medlemmar till AI-nätverket. Vår nästa träff är planerad till den 28 april 2021 och temat då är ”AI och pandemin”. Varmt välkommen med din medlemsansökan på ai@governo.se