Se till den som liten är

Se till den som liten är

För ett år sedan fick vi i uppdrag av Vårdanalys att göra en utvärdering av det nationella kunskapscentrumet Barnafrid som arbetar med att förebygga våld och övergrepp mot barn. Nu har en rapport överlämnats till regeringen – där Governos utvärdering legat till grund.

Barnafrids uppdrag är att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Centrumets verksamhet ska bidra till att uppnå ett förbättrat förebyggande arbete samt metoder för tidig upptäckt av våld och andra övergrepp mot barn, liksom att utveckla effektiva insatser som bidrar till att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Governos uppdragsgivare var Myndigheten för vård- och omsorgsanalys – Vårdanalys. Governos utvärdering har legat till grund för den rapport som överlämnades till regeringen i mitten av september.

Här kan du läsa rapporten!

Utdrag från Vårdanalys hemsida angående rapporten: ”Samhällets olika aktörer har ett gemensamt ansvar för att skydda barn mot våld och andra övergrepp. Det förutsätter att yrkesverksamma som möter barn och unga har relevant kunskap. I den här rapporten utvärderar vi på regeringens uppdrag Linköping universitets arbete med att samla och sprida kunskap för att förebygga och motverka våld och andra övergrepp mot barn.