Nytt ramavtal med trafikkontoret i Stockholms stad

Nytt ramavtal med trafikkontoret i Stockholms stad

Vi är idag fler personer än någonsin som rör sig i Stockholmsregionen, vilket medför allt större behov av effektiva transportmöjligheter, både kollektiva och individuella. Genom avtalet kan vi fortsätta stödja trafikkontoret i utvecklingen av smart trafikstyrning för att uppnå bättre framkomlighet och miljö i staden.

”Governo har varit ett värdefullt stöd när vi har upphandlat och utvärderat nya tekniska lösningar för trafikstyrning i staden.”

– Ivan Stankovic, projektledare Trafikkontoret

Utvecklingen på området går mot uppkopplad infrastruktur och uppkopplade fordon, vilket innebär nya möj­lig­he­ter att ef­fek­ti­vi­se­ra tra­fik­sy­ste­men och möta fram­ti­da ut­ma­ning­ar.

– Governo har ledande ex­per­tis inom di­gi­ta­li­se­ring, IoT och smart stad-tillämp­ning­ar. Vi har dess­utom lång er­fa­ren­het av att krav­stäl­la, upp­hand­la och införa kom­plexa system­stöd till­sam­mans med of­fent­li­ga aktörer, säger Magnus Nemlander, konsult på Governo och kontaktperson för ramavtalet.

Det nya ramavtalet avser upphandlingsstöd inom området trafiksignalanläggningar.

Kontaktperson för detta avtal är Magnus Nemlander.

Här kan du se våra samtliga ramavtal.