Ny rapport om vikten av samverkan mellan grundskola och kulturskola

Ny rapport om vikten av samverkan mellan grundskola och kulturskola

Under 2020 har vi på Governo haft förmånen att stötta Kulturrådet med ett viktigt utredningsarbete kopplat till samverkan mellan grundskola och kulturskola.

Den kommunala kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av svenskt kulturliv och utbildningsväsende. Samverkan mellan skola och kulturskola är etablerad i de allra flesta kommuner och skapar förutsättningar för att ge barn och unga tillgång till kulturutövande.

Utredningen visar att nio av tio kulturskolechefer vill utveckla samverkan med skolan, samtidigt som sju av tio upplever hinder. Kulturskolor, grundskolor och kommunerna ser gemensamma utmaningar och alla parter vill att samverkan ska utvecklas.

Våra re­kom­men­da­tioner för att ut­veck­la arbetet handlar bland annat om stöd till kom­mu­ner kopplat till ge­men­sam in­rikt­ning, målbild och struk­tu­rer för dialog där både skola och kul­tur­sko­la ser en vinst med sam­ver­kan. På det na­tio­nel­la planet behövs det sam­ord­ning och en ökad dialog, dels med Kul­tur­de­par­te­men­tet och Ut­bild­nings­de­par­te­men­tet kring för­ut­sätt­ning­ar och in­rikt­ning, med också i form av ge­men­samt ut­veck­lings­ar­be­te mellan Kul­tur­rå­det, Skol­ver­ket och aktörer som SKR.

Läs mer om rapporten på Kulturrådets hemsida!

Här kan du ladda ner rapporten!