Sveriges kommuner och regioner

Samlingsskrift för inspiration till vård och omsorg i hemmet

Bakgrund till uppdraget

Allt fler människor får idag vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genomfört flera initiativ kring vård och omsorg för äldre genom åren och runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Som en del av sitt arbete med att stödja utvecklingen önskade SKR publicera en samling lärande exempel på arbetssätt.

”För att möta äldre människors framtida behov av vård och omsorg behöver regioner och kommuner tillsammans utveckla nya arbetssätt. Arbetet är redan i full gång. Nu finns många exempel som behöver få spridning i landet. Målet är att sjuka och sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv som möjligt utan att i onödan behöva vistas på sjukhus.”

Ur SKR:s inspirationsskrift ”Nära vård i hemmet för äldre”

Hur stöttade vi kunden?

Det primära syftet med skriften var att erbjuda verksamma inom vård och omsorg ett tillgängligt och inspirerande material som kan ge ökad kunskap och engagemang för den fortsatta utvecklingen av vård och omsorg i hemmet.

Underlag för arbetet byggde på dokumentstudier samt intervjuer med representanter från verksamheten och intervjuer med patienter, brukare och anhöriga.

Vad blev resultatet?

En publicerad skrift som är en berättelse om några av de många satsningar för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer som sker runt om i landet. Berättelser som syftar till att beskriva olika sätt att göra för att i samskapande med den vård och omsorg finns till för, förändra och förbättra för att möta framtiden.

 

Rapporten finns att läsa här.
Kontakta gärna Rebecka Strandberg för mer information.