Regeringskansliet

Så mycket kostar de nya EU-kraven skattebetalarna

Projektet utfördes på uppdrag av Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet (I 2022:04) som tillsatts för att undersöka förutsättningar för fortsatt digitalisering och anpassning till nya EU-regleringar på området.

Bakgrund till uppdraget

Bakgrunden till uppdraget är de nya direktiv EU nyligen beslutat om att anta gällande digitalisering för samtliga medlemsländer. Detta uppdrag handlade om den reviderade eIDAS-förordningen som, bland annat, kräver att samtliga medlemsländer utfärdar så kallade attributintyg av olika kvalifikationer.

Exempel på dessa kvalifikationer är bland annat körkort och information från folkbokföringen. Detta innebär, lite förenklat, att varje medlemsland ska kunna utfärda digitala intyg om olika typer av information som medborgare kan behöva visa upp i olika sammanhang.

Vad gav vi för stöd till kunden?

Bilaga VI till den reviderade eIDAS-förordningen tydliggör vilka attributintyg som ska utfärdas enligt detta regelkrav men det finns fortfarande flera oklarheter i vad detta exakt översätts till för svensk offentlig sektor.

Governo var extern utredare för att kartlägga vilka svenska offentliga aktörer som kommer att beröras av bilaga VI samt uppskatta kostnader för dessa att utfärda och validera attributintyg.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden? 

Governo levererade en självständig rapport som nu ligger som bilaga till utredningens slutbetänkande. Kartläggningen av berörda aktörer byggde på egen efterforskning samt intervjuer med flera olika experter på ett urval myndigheter. På detta sätt kunde relevanta kunskapskällor identifieras och relevanta offentliga aktörer matchas mot de olika attributintygen.

Här kan du läsa hela rapporten!

Här kan du läsa hela rapporten!

Kostnadsuppskattningen byggde på kartläggningen och genomfördes i flera steg. Inledningsvis efterfrågades kostnadsuppskattningar från myndigheter med enskilt ansvar över vissa specifika attributintyg. Därefter ombads ytterligare offentliga aktörer inkomma med uppskattningar gällande övriga mer generella attributintyg. Här bedömdes gruppen berörda aktörer för stor för att efterfråga uppskattningar från samtliga aktörer – och därför gjorde Governo en egen beräkning baserad på underlaget från de utvalda myndigheterna.

Vad blev resultatet? 

Den sammanlagda kostnaden uppskattades av Governos beräkningar uppgå till mellan cirka 3,8 och 3,9 miljarder kronor i utvecklingskostnader och en årlig förvaltningskostnad om 1,6 miljarder kronor. Uppskattningen är tänkt som underlag för kommande arbete med implementering av förordningen, då svensk offentlig sektor behöver förberedas för kraven som de nya EU-regleringarna kommer innebära.

Här kan du läsa Regeringskansliets pressmeddelande om slutbetänkandet.

Vill du veta mer om våra uppdrag inom utredning och analys? Kontakta gärna Karina Kight.