Huddinge kommun

Pandemins effekter i Huddinge kommun

Covid-19-pandemin är en av de mest omfattande påfrestningar som drabbat Sverige i modern tid och har inneburit stora prövningar för offentlig sektor, allmänhet och näringsliv.

Bakgrund till uppdraget

För att få en bild av hur väl Huddinge kommun lyckats hantera pandemin såg Kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge ett behov av att utvärdera verksamheternas förmåga att dels begränsa smittspridningen, dels fortsatt kunna leverera sitt uppdrag givet de förändrade förutsättningarna. Utvärderingens syfte var att ge Huddinge kommun underlag för att kunna stärka och utveckla den kommunala verksamheten framåt genom att fånga och dela resultat och lärdomar från hantering av pandemin fram till årsskiftet 2020/2021.

Utgångspunkten var att utvärderingen i så hög grad som möjligt skulle belysa utvecklingen och hanteringen av pandemin i kommunens samtliga invånarnära verksamheter, ur ett såväl kvalitativt som ett kvantitativt perspektiv.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

Utgångspunkten var att utvärderingen i så hög grad som möjligt skulle belysa utvecklingen och hanteringen av pandemin i kommunens samtliga invånarnära verksamheter, ur ett såväl kvalitativt som ett kvantitativt perspektiv. En stor och viktig del av datainsamlingen bestod av intervjuer med nyckelpersoner i verksamheterna som bland annat berättade om vilka åtgärder som vidtagits och hur verksamheterna ställt om på olika sätt. Vi genomförde också analyser av kvantitativ data, med utgångspunkten i de nyckeltal som verksamheterna följer upp, för att se över eventuella förändringar i verksamheternas måluppfyllelse.

Vad blev resultatet?

In­sat­ser och lär­do­mar i de fem fack­för­valt­ning­arna i Hud­dinge kommun re­do­vi­sa­des i en samlad rapport utifrån frågeställningen: hur har arbetet med att be­grän­sa smitt­sprid­ning­en och att fort­satt le­ve­re­ra upp­dra­get – givet för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar – fun­ge­rat?

På ett övergripande plan visar utvärderingen på en betydande förmåga att ställa om för att kunna leverera de kommunala tjänsterna utifrån de förändrade förutsättningarna.

Rapporten innehöll också ett antal förslag till viktiga områden och åtgärder framåt. Ett sådant rör pandemins effekter på verksamhet och invånare på sikt då alla effekter ännu inte är synliga. Det är därför viktigt att det sker fortsatt analys och förs diskussioner om vad konsekvenserna blir av stängd eller kraftigt förändrad verksamhet på lite längre sikt och att åtgärder vidtas för att minska negativa effekter.

Ett annat område var vikten av att säkra förändringsförmåga i verksamheten också framåt och ett tredje att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

För mer information om uppdraget kontakta gärna Karin Hovlin.