Myndigheten för delaktighet

Insatser för att förebygga psykisk ohälsa för barn och unga med NPF

Bakgrund till uppdraget

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att lämna in underlag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicid-prevention.

MFD ville som en del av regeringsuppdraget genomföra en övergripande undersökning inom området psykisk hälsa hos barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). För stöd i genomförande av denna undersökning anlitades Governo.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

Undersökningen omfattade exempel från olika verksamheter inom områden med betydelse för barn och ungas psykiska hälsa. Intervjuer genomfördes med verksamheter inom bland annat, skola, fritidsaktiviteter, och olika stödinsatser för familjer. Samordnande insatser beskrivs även på ett mer övergripande plan. För att få med barnens röst i denna studie har vi, där det varit möjligt, även intervjuat barn och unga eller vårdnadshavare.

Vad blev resultatet?

Undersökningen visade bland annat att det inom flertalet beskrivna exempel framkommer ett generellt behov av att höja kunskapsnivån avseende NPF. Ett annat gemensamt drag som verkar gälla inom samtliga områden är att ett fokusskifte behöver ske för att det ska bli lika naturligt att göra anpassningar och ge insatser utifrån behov utan eller innan diagnos som det är efter en diagnos – och ju tidigare desto bättre.

För mer information kontakta gärna Rebecka Strandberg.