Socialstyrelsen

Följa omställningen till en god och nära vård

Bakgrund till uppdraget

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att följa överenskommelserna mellan regeringen och SKR om God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Governo har stöttat Socialstyrelsen i att följa överenskommelsen för 2019 och 2020.

Målet med uppföljningarna har varit att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur regionerna och kommunerna arbetar med de utvecklingsområden som prioriterats genom överenskommelserna. Syftet har varit att ge Socialstyrelsen underlag för sin rapport till regeringen.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

För 2019 års överenskommelse stöttade Governo genom att genomföra bland annat intervjuer och fallstudier. Sammanlagt genomfördes intervjuer med ca 150 personer i regioner och kommuner. Vid uppföljningen av 2020 års överenskommelse sammanställde och analyserade Governo samtliga redovisningar som regioner och kommuner gjort inom ramen för överenskommelsen.

Vad blev resultatet?

Resultatet av arbetet har sammanställts som underlag för Socialstyrelsens rapportering till Socialdepartementet i juni 2020 och augusti 2021. Governo tog 2020 även fram en pedagogisk sammanställning över samtliga regioners arbete i omställningen mot god och nära vård. Resultatet finns att ta del av här:

För mer information kontakta gärna Rebecka Strandberg.