Region Uppsala

1100 patienter per distriktsläkare vid vårdcentraler i Region Uppsala – åtgärder för kontinuitet, trygghet och en bättre arbetsmiljö

Kundens utmaning

Efterfrågan på specialistläkare inom allmänmedicin bedöms vara större än tillgången i hela landet. Bristen på specialister och svårigheter att rekrytera distriktsläkare får negativa konsekvenser både för patienter och för läkares arbetsmiljö. Undersökningar visar på att arbetssituation, stress, administration och bemanning gör att många läkare överväger att sluta. För Region Uppsala är kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin en alltmer kritisk fråga för primärvården.

Tips! Här kan du läsa mer om kompetensförsörjning i primärvården.

Bakgrund till uppdraget

Som en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön fattade Vårdstyrelsen i Region Uppsala ett beslut om att ta fram en nulägesanalys och ett föreslag till genomförandeplan för införande av ett målvärde för antalet listade patienter per läkare. Governo anlitades som stöd i Region Uppsalas arbete.

I april 2022 gick Socialstyrelsen ut med ett nationellt riktvärde för antalet invånare som en läkare som arbetar i primärvården kan vara fast läkarkontakt för. Syftet med riktvärdet är ökad trygghet och tillgänglighet och det kan även bidra till en bättre arbetsmiljö på vårdcentralerna. För Governos uppdrag var en utgångspunkt att målvärdet för Region Uppsala skulle vara i linje med Socialstyrelsens fastställda riktvärde om 1100 invånare per specialist och att en nulägesanalys skulle ligga till grund till förslaget till genomförandeplan.

Fakta: Här kan du läsa mer om det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

En viktig del av datainsamlingen var intervjuer med verksamhetschefer, och omvärldsspaning i andra regioner. Även förankring i berörda verksamheter var en central del av arbetet, vilket främst genomfördes genom ytterligare samtal med verksamhetschefer och distriktsläkare. Dessa samtal, tillsammans med underlag om aktuell bemanning och prognoser framåt, utgjorde grund för en samlad nulägesanalys.

Nulägesanalysen resulterade i ett antal identifierade områden som sedan prioriterades som åtgärder i genomförandeplanen. Några exempel på områden var en stegvis utökad finansiering av primärvården, att utveckla rekryteringsarbetet, arbetsmiljön samt arbetssätten inom verksamheterna. Förslaget till genomförandeplan innehöll stegvisa åtgärder inom identifierade områden för att nå ett målvärde för tak om 1100 listade patienter per distriktsläkare vid vårdcentraler i Region Uppsala fram till 2030.

Är du intresserad av att höra mer om Governos erfarenheter i projektet, eller hur vi kan stödja dig i liknande arbete? Kontakta gärna vår konsult Rebecka Strandberg.