Innovationsstrategier i stadsutveckling

Innovationsstrategier i stadsutveckling

I takt med en ökad urbanisering skapas både möjligheter och utmaningar inom stadsbyggnadsområdet. För att möta krav utifrån såväl ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner behövs nya idéer och innovationer inom stadsbyggnadssektorn. Governo arbetar just nu med att stötta kommunala stadsutvecklingsprojekt med strategisk riktning för innovationsarbete.

Under hösten 2019 fick Governo i uppdrag av Regeringskansliets utredning Samordning för bostadsbyggande att påbörja arbetet med att ta fram innovationsstrategier i två stadsutvecklingsprojekt. Vi stöttade Gävle kommun och Härryda kommun med behovsinventering och processledning för att starta igång innovationsarbetet i kommunernas respektive stadsbyggnadsprojekt (Näringen i Gävle och Landvetter Södra etapp 1 i Härryda). Arbetet fungerade också som pilotprojekt för att generellt undersöka förutsättningarna för innovationsstrategier i stadsutvecklingsprojekt.

Mötestillfällen ger ökade kunskaper och insikter

Tillsammans med IQ Samhällsbyggnad, Utredningen Samordning för bostadsbyggande och RISE arbetar Governo nu vidare med att stärka kapacitet och förmågor att leda för innovation i offentlig sektor. Under fem tillfällen under våren och hösten 2020 deltar ett 15-tal projektledare från 11 kommuner i en serie kunskapstillfällen för att få ökad kunskap och insikter i vad innovation är och hur de kan styra och leda för att möjliggöra innovation i sina stadsbyggnadsprojekt. Mellan varje mötestillfälle får deltagarna uppgifter som ska hjälpa dem i arbetet framåt. Målet är att kommunerna ska påbörja ett strategiskt arbete under tiden – och även ha en plan för hur de ska ta arbetet vidare i den egna organisationen.

Stöd till utveckling

Governo bidrar med processledningsstöd och expertkunskap inom innovationsområdet och är, tillsammans med RISE, de som lotsar deltagarna genom arbetet.

Läs mer om uppdraget här!

Här på Regeringens hemsida kan du läsa mer om utredningen!