Stockholms stad

Uppföljning av Stockholms stads arbete med EU-finansierade projekt

Bakgrund till uppdraget

Stockholms stad söker aktivt extern finansiering från olika EU-fonder och program, i syfte att främja innovation och utveckling i staden. Inför kommande programperiod (2021–2027) fanns det behov av att göra en uppföljning av hur staden arbetar med projekt som har medfinansierats av EU:s fonder och program samt göra en kartläggning av de projekt som genomförts under programperioden 2014-2020.

Uppföljningen syftade till att fånga resultat och erfarenheter avseende exempelvis framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till stadens arbete med EU-projekt samt visa på hur staden kan arbeta än mer effektivt och strategiskt framöver.

Hur stöttade vi Stockholms stad?

Governo genomförde dokumentstudier, intervjuer och workshop samt skickade ut en enkät i syfte att få en så heltäckande bild som möjligt av hur Stockholms stad som helhet samt dess medarbetare på förvaltningar och bolag arbetar med EU-projekt. I uppföljningen tittade Governo dels på erfarenheter från att ha arbetat i EU-finansierade projekt, dels på hur Stockholms stads interna stödfunktioner har fungerat och nyttjats.

Dokumentstudier, intervjuer och workshops låg bland annat till grund för kartläggningen. Genrebild från Unsplash.

Arbetet resulterade i en slutrapport där bland annat framgångsfaktorer, utmaningar och utvecklingsområden förknippade med EU-finansierade projekt redovisades.

Resultaten visade bland annat att faktorer så som förankring, samverkan, att utgå från verksamhetsbehoven samt implementering både kan vara framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med EU-projekt. Slutrapporten innehöll även vissa rekommendationer för Stockholms stad, i deras fortsatta arbete mot att utveckla och stärka arbetet framåt.

Kontakta gärna Karin Hovlin för mer information.