eSam

Den digitala kartan förändras

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Medlemmarna vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

När den digitala kartan förändras i Sverige så ville organisationen veta mer om hur medlemmarna ser på nyttan och möjligheterna med verksamheten. Ska eSam finnas kvar? Behöver organisationen förändras? Vad fungerar bra och kan något bli bättre?

Vilket var behovet?

För att utreda det fortsatta behovet av eSam som aktör och vägen framåt genomfördes ett trettiotal intervjuer med personer med särskild kännedom om organisationen. Bland annat intervjuades 10 generaldirektörer för deltagande myndigheter, flera representanter för RK, GD för Myndigheten för digital förvaltning och samtliga medarbetare på kansliet. Två längre arbetsmöten genomfördes också tillsammans med eSams arbetsgrupp med nyckelpersoner från samtliga medlemmar.

Vad blev resultatet?

Resultatet blev en rapport i vilken nuläget, kontexten i vilken eSam verkar och en rekommenderad väg framåt för esam beskrevs. Huvudsakligen gjordes justeringar i inriktningen och organisationen. Syftet med förändringen var att i ännu högre grad fokusera på medborgares och företagares konkreta utmaningar och bistå med konkreta lösningar i samverkan. 

Baserat på Governos rekommendation tog eSam fram ett beslutsunderlag som tog fasta på huvuddelen av förslagen som sedan beslutades i eSams styrgrupp och implementerades i verksamheten.

Kontakta gärna Olof Junesjö för mer information.