Sök praktik hos oss!

Nu söker vi vårens stjärnor!

Till vårterminen 2022 söker vi tre prak­ti­kan­ter som vill uppleva kon­sul­tens vardag – med projekt, of­fer­ter, ra­mav­tal, events och annat som ingår i våra ar­bets­upp­gif­ter. Där­ut­ö­ver ge­nom­för våra prak­ti­kan­ter ett själv­stän­digt projekt där ak­tu­el­la frå­ge­ställ­ning­ar inom of­fent­lig sektor är i fokus.

Vi er­bju­der en spän­nan­de ar­bets­mil­jö där du får möj­lig­het att arbeta med Sve­ri­ges mest in­tres­san­ta of­fent­li­ga in­sti­tu­tio­ner. Governo har dess­utom ett upp­skat­tat alum­ni­nät­verk för nu­va­ran­de och ti­di­ga­re prak­ti­kan­ter, som träffas varje år. Syftet är att ge till­gång till ett växande nätverk av am­bi­tiö­sa li­ka­sin­na­de och utbyta er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per med varand­ra.

Låter det intressant? Läs mer om hur du ansöker och vad vi erbjuder här!

Läs gärna intervjuerna med våra nuvarande praktikanter; Julia Alm, Sofia Sköld och Ella Panas (under bearbetning, publicering kommer snart!)