Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Hållbar samhällsutveckling

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som arbetar med att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.
Bakgrund till uppdraget

Hållbarhetsfrågor får idag stort utrymme i samhället och för Svenska Byggnadsvårdsföreningen är det viktigt att nå ut med sin djupa kunskap om hållbart byggande. Föreningen såg därför ett behov av att hitta arbetssätt och organisering som är mer anpassat till dagens samhällsutmaningar och förutsättningar. Att få bättre utväxling för de insatser som läggs ner i föreningen, med målet att öka människors möjlighet att förstå, vara delaktiga i och ta ansvar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vi stöttade föreningen genom en organisationsgenomslysning

Vi genomförde en genomlysning av deras organisation och utifrån det arbetade vi fram en strategi och handlingsplan, med utgångspunkt i att föreningen ännu bättre skulle kunna leva upp till sitt syfte och nå sina mål utifrån samtida samhällsförändringar. Utifrån resultatet av arbetet identifierades ett behov av att få bättre kunskap om sina medlemmar varav ett nästa steg blev en medlemsinsiktstudie.

I ett nästa steg genomfördes en medlemsinsiktstudie

Ett antal frågeområden formulerades i syfte att nå en fördjupad förståelse för hur medlemmarna resonerar kring engagemang och motiv kopplat till sitt medlemskap. Uppdraget genomfördes genom intervjuer och en fokusgrupp/gruppdiskussion i Stockholm. Resultatet sammanfattades i en slutrapport. Utifrån slutrapporten kan nu föreningen bättre förstå hur de kan stötta och uppmuntra sina medlemmar i det gemensamma engagemanget för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Kontakta gärna Elin Köhlberg för mer information.