Governos AI-nätverk

Ett forum för inspiration och kunskapsutbyte inom artificiell intelligens

Bak­grun­d

I början av 2018 tog Governo ini­ti­a­tiv till att starta ett AI-nätverk. Vi upp­lev­de att det sak­na­des en platt­form för att mötas, dis­ku­te­ra och lära till­sam­mans om AI.

Syfte och mål­grupp?

Go­ver­nos AI-nätverk är ett forum för att öka kun­ska­pen om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, utbyta er­fa­ren­he­ter mellan del­ta­gar­na och ge för­ut­sätt­ning­ar samt kon­kre­ta verktyg för ett aktivt och fram­gångs­rikt arbete i den egna or­ga­ni­sa­tio­nen. Mål­grup­pen för nät­ver­ket är fram­förallt ledare i of­fent­lig sektor som arbetar med AI, samt or­ga­ni­sa­tio­ner som på olika sätt stöttar sådant arbete (forsk­ning, akademi, nä­rings­liv och or­ga­ni­sa­tions­sfä­ren).

AI-nät­ver­ket i prak­ti­ken

Genom nät­ver­ket får du ta del av det senaste inom AI-området – na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt – med fokus på of­fent­lig sektor. Du får också möj­lig­het att dis­ku­te­ra olika frågor med kol­le­gor från andra delar av of­fent­lig sektor, or­ga­ni­sa­tions­sfä­ren och näringslivet. Som medlem i nät­ver­ket får du inspel och förslag att ta vidare till ditt kon­kre­ta för­änd­rings­ar­be­te på hem­ma­plan. Vi hoppas att vårt nätverk kan erbjuda dig och din or­ga­ni­sa­tion möj­lig­he­ter att ut­veck­las inom AI till­sam­mans med oss!

Under 2022 är nätverkets träffar gratis och öppna för alla att delta på. Håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier för kommande event.

”Nätverket har varit ett aktivt bollplank och har hjälpt mig att hitta vägledning, genom de fina relationerna man skapar med deltagarna, men också genom alla intressanta talare som Governo bjuder in. Vi har också roligt. Det gillar jag!”

 

Ruth Laporte

Strateg digitalisering

Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nyfiken? Anmäl ditt in­tres­se via ai@governo.se
Väl­kom­men!

 

 

TITTA GÄRNA PÅ VÅRA INSPELADE DIGITALA TRÄFFAR FRÅN VÅREN 2022